Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat aan de patiënten, die op 's vorsten kosten worden verzorgd, ook de Christus mag gepredikt worden. Zelfs is de Sultan begonnen in zijn rijk hulphospitalen op te richten, voor welke Djocja's M. Z. zal zorg dragen ')• Ook uit de wereld der Hadjis (de Mohammedaansche heiligen) begint men, zij het schoorvoetend, toevlucht tot Djocja's hospitaal te nemen.

De kosten voor het hospitaal en zijne polikliniek zijn groot; zij bedragen tusschen de f 27.000 en f 30.000. De Nederl. regeering toont hare waardeering van hetgeen voor den Javaan, haar onderdaan, geschiedt door de M. Z. eene jaarlijksche subsidie van + f 10.000 te geven, terwijl het van de zijde van Europeesche landverhuurders en hooge ambtenaren gelukkig ook niet ontbreekt aan groote schenkingen, giften en contributiën. Desniettemin blijft er nog heel wat bij te passen door de Geref. kerken, daar de verpleging in het hospitaal tot nu toe gratis geschiedt voor iedereen. Alleen kan elkeen in de hospitaalbussen geven wat hij missen kan. Tot nu toe was dit niet veel; in 1906 f338.67. Eerlang zal de vraag wel te berde komen, of niet voor rijkeren een zeker tarief zal worden vastgesteld. O. i. is elke betaling van verplegingsgelden een gevaar voor het missionaire streven.

Laten wij afscheid nemen van het P. H. met iets uit zijne ervaringen mee te deelen. Eerst een voorbeeld, dat zijne beteekenis vaak verkeerd verstaan wordt. Mej. H. J. Kuyper verhaalt ergens hieromtrent het volgende: „De dokter oordeelde noodig, aan een patiënt een drankje voor te schrijven van eenen aangenamen smaak. Na twee dagen kwam de man vragen, of hij dat drankje niet meer behoefde in te nemen, want hij geloofde al in den Heere Jezus." Aan den anderen kant zijn er voorbeelden, die toonen, welke goede vruchten de arbeid in het hospitaal afwerpt. „Drie jaren geleden," zoo ongeveer verhaalde Mej. H. S. S. Kuyper in eene vergadering van vrouwen te Boston in 1906, „kwam een jong edelman als patiënt. Hij heette Soedikon. Hij genas niet alleen naar het lichaam, maar ook naar

') Z. M. doet dit in overleg en met den steun van den Pakoe Alam van Djocja en het Nederl. gouvernement.

Sluiten