Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar de Javanen zeer moeielijk de namen onzer Europeesche broeders en zusters kunnen uitspreken, geven zij hun bijnamen die hen op eenigerlei wijze karakteriseeren. Dr. Scheurer draagt onder de Javanen den naam van „den dokter, die helpt."

Behalve het hospitaal van Djocja is er sinds 1903 een klein ziekenhuis voor inlanders, ondersteund door de Geref. kerken van Friesland in de nabijheid van een warme bron te Krakal, twee uren van het zendingsstation Keboemen (Res. Bagelen). Veertig patiënten kan het bevatten. Het Evangelie der genade wordt hier gebracht aan alle lijders. Eens in de maand bezoekt een der artsen van het hospitaal dat ziekenhuisje. Voorts hebben de missionairen Ruyssenaers (f 1907) en zijn opvoiger te Probolingo, Netelenbos te Wonosobo en Ingwersen te Poerworedjo kleine ziekenhuisjes om gelegenheid te hebben, door langdurige samenspreking en onderrichting den Javaan eenig begrip te geven van de geheel nieuwe, hem eerst zoo onbegrijpelijke gedachtenwereld, die het christendom hem biedt." ') Dat dit nog niet M. Z. is, doet br. Netelenbos goed gevoelen, als hij, bij gelegenheid van een bezoek van Dr. Scheurer aan hem, zegt: „Benijdenswaardig zoo'n dokter. lederen morgen komt hij in de apotheek kijken. Met verbazing zien de Javaantjes hier, hoe die Toewan hen, klein en groot, nauwkeurig onderzoekt, vriendelijk hen ondervraagt, ze eens bemoedigend op den rug klopt. Dat hebben ze nooit beleefd en nooit gedacht. Zij zien wel dat er onderscheid is tusschen des dokters medische wetenschap en mijn dilettantisme. Daarom, benijdbaar zoo'n dokter, wien het niet moeielijk valt, spoedig het volle vertrouwen van de luidjes te winnen. Niettemin al stoomen wij hier op medisch gebied met halve kracht, het trekt toch aan, en is een machtig middel tot propaganda."

De Geref. kerken hebben nog een ander terrein, waarop zij arbeiden. Het is het eiland Soemba. Daar arbeidt de miss. predikant D. K. Wielinga, die in het Livingstone College eenige

') Een gebouwtje voor 10—20 bedden. De dagelijksche onkosten, per patiënt berekend, komen ongeveer op 15 cents.

Sluiten