Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt door het Gouvernement verschaft. Het overige wordt gedekt uit het ziekenfonds.

Ook onder de Madureezen in Bezoeki, het arbeidsveld van het Java-comite, zijn twee ziekenhuizen.

§ CXIII. Slot.

Wij hebben onze reis door de steden, dorpen en vlekken van de landen der Heidenen en Mohammedanen volbracht. En op vele plaatsen hebben wij de M. Z. ontmoet in dienst der zending. Hier was zij nog in haar wording en opkomen, daar kon zij reeds bedacht zijn op grootere en kleinere uitbreidingen. Doch hoe zij zich ook aan ons vertoonde, altijd zocht zij den weg te effenen voor de zending, gaf zij de eerste indrukken van 's Heilands liefde voor ellendigen, lijdenden en kranken om daarna te gewagen van Zijne nog grooter liefde voor zondaren. Hoe langer hoe meer wordt op het zendingsveld gevoeld het onontbeerlijke der M. Z., overal waar de missie komt of arbeidt, ook op plaatsen, waar van Staatswege voorzien wordt in de behoefte aan doktoren, hospitalen en poliklinieken. De M. Z. is heel wat anders dan een philanthropische arbeid, heel wat anders dan een humanitaire onderneming. Zij zoekt Jezus Christus aan te bevelen, die in de prediking des Woords komt als Middelaar en Borg zijner gemeente.

Dit ziet men in de gemeente des Heeren niet zoo duidelijk in als op het zendingsterrein. Daarom vindt het roepen van vele missionairen om M. Z. niet overal bij haar gehoor. Ons doel met dit geschrift is, om de kerken onzes vaderlands, zonder onderscheid van kerkelijke belijdenis, op te wekken, niet langer de M. Z. te verzuimen, maar haar te gebruiken, opdat het Evangelie onzes

Sluiten