Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrouwen onderkropen zijn bij werkstaking, of langzamer vervangen als goedkooper en meer handelbaar, of geen toegang hebben gekregen tot nieuwe bedrijven, of plaats hebben gemaakt voor machines door vrouwen bediend: — niets van dit alles, niets van de verschillende vormen van de verdringing door de vrouwelijke arbeidskracht blijkt uit

deze tabel noch zou uit deze tabel met mogelijkheid kunnen blijken

Zelfs zou de tabel volkomen onveranderd blijven in het uiterste en voorloopig praktisch ondenkbare geval, dat voor de meerderheid van de industriearbeiders vrouwen kwamen in de plaats van mannen. Immers zouden de uitgeslotenen elk in een van de duizend kleine en zeer kleine funktiën door het proletariaat vervuld, op het papier.van de statistiek nochtans verschijnen in een „beroep"!

Inderdaad meen ik dat de verdringing van de mannen, van ouds als strekking van het kapitalisme erkend, ook tegenwoordig in gang is. De optimistisch-bedriegelijke voorstelling dat de vrouwen eerst dan worden geroepen als de mannen hun beurt hebben gehad, berust slechts op gegevens als de tabel van prof. Rauchberg, d. i. op niets. Terwijl daarentegen de volstrekte verdringing, die de tabel geacht kan worden te weerleggen, nimmer is beweerd. De werkelijke verdringing is juist de verschuiving, die Braun opmerkt. Verschuiving op vele manieren en met verschillende kracht. Verdringing niet of nauwelijks uit den loonarbeid in het algemeen, maar verschuiving uit allerlei bijzondere kategorieën van loonarbeid en van betere naar minder goede voorwaarden. Principieel is het verschijnsel, hetzij dan verdringing of verschuiving, niet de aflossing van de eene sekse door de andere, maar de inlijving van twee in plaats van ééne, waardoor de eene die vroeger alleen werkzaam was, door de andere wordt nagestreefd, ten koste van beide. De man wordt aangetast, ditmaal inderdaad verdrongen, uit zijne vroegere positie als het arbeidende gezinslid. De vrouw, niet als vrouw maar als een gezinslid te meer, wordt te werk gesteld. De in dit verband toevallige omstandigheid dat man en vrouw tezamen een echtpaar uitmaken, en dat het loon, onverschillig wie het verdient, niet voor één persoon maar voor twee en meer, voor het gezin is berekend, maakt dat de ondernemer die het loon betaalt, zooveel mogelijk leden van het gezin doet arbeiden. Hij zou zijn doel voorbijstreven indien hij alle mannen ontsloeg en alle vrouwen aanstelde. Dan zou hij op den duur in dezelfde konditie komen als toen hij enkel mannen gebruikte. Hij moet beiden gebruiken, vrouw en man, en de j verdringing is dat hij steeds meer vrouwen neemt om steeds meer yvoordeelen te plukken van den arbeid van het gezin. Maar het gezin wérkt alleen dan wanneer ook de man werkt, en de arbeid van de

Sluiten