Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrouw is alleen dan goedkooper wanneer ook de man verdient. Er is dus in het kapitalisme een dubbele, tegenstrijdige strekking. Hoe meer de vrouw werkt, die haast altijd lid is van een gezin, hoe meer de man zal worden gebruikt, die dan goedkooper kan werken Doch, hoe goedkooper de man werkt en kan werken door den arbeid van de vrouw, des te geringer is de drang om goedkoopen vrouwenarbeid te qebruiken. Totale verdringing, daarom, is niet te vreezen. In aanmerking nemende dat de mannen historisch de eerste gezinsleden waren die in den loondienst traden, zal de tegenstrijdige strekking zich praktisch voelbaar maken in het aanstellen van getrouwde vrouwen en meisjes: van arbeidsters, in één woord, die tot een huishouden behooren waarvan zij niet de eenige kostwinsters zijn. Dit, evenwel, zonder daarom op qroote schaal de mannen en jonge mannen, die nu evenmin de eenige kostwinners zijn, te ontslaan. En de vrouwelijke arbeid, daar ingevoerd en uitgebreid, in het algemeen als hulp en handreiking aan den mannelijken, waar technische omstandigheden het meest veroorloven. De vrouwelijke arbeid overal gebruikt, minder om den man op de straat te zetten, dan om hem vroegere voordeelen te ontnemen en hem te herinneren dat, al stond hij op de straat, het werk daarom niet zou ophouden, noch de patroon verlegen moeten zijn.

Het is hier noch mogelijk, noch noodig op het onderwerp, waarover het werk van Mevr. Braun zoo veel en zooveel goeds bevat, nader in te gaan. De korte opmerking scheen evenwel vooral daarom niet overbodig, wijl zij een plaats betrof die bij een eerste beschouwing tegen een bekende socialistische stelling zou kunnen worden aangevoerd. Nader blijkt uit den tekst dat er geen verschil is in de waardeering van de feiten. Tot de minder gelukkige greep uit de statistische beschouwingen van Rauchberg is de schrijfster verleid door eene, naar ik meen, onjuiste opvatting van de theorie. —

Januari 1902. F- VAN DER G0ES"

Sluiten