Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vereenigingen. Handels- en nijverheidsscholen voor vrouwen werden geopend en vonden binnen korten tijd grooten aftrek. ') De post nam het eerst de proef met het aanwenden van vrouwen, de Staat stelde ze, nadat sedert mevrouw De Genlis geen vrouw meer die betrekking bekleed had, als schoolopzieneressen aan. En evenals in Engeland en Amerika, klopte ook hier een vrouw, Madame Madeleine Brés, aan de poort der universiteit en verlangde tot de colleges der medische faculteit toegelaten te worden. Haar eisch werd den ministerraad voorgelegd en aan het krachtig optreden van keizerin Eugénie is het te danken dat de parijsche universiteit voor de vrouwen geopend en het verwerven van een academischen graad haar mogelijk gemaakt werd. 2) Alweer was Frankrijk, evenals in den tijd van Condorcet en Olympe de Gouges, de baanbreker geweest. En gelijk het hier telkens de revolutie was, waarmee een hoogere vlucht der vrouwenbeweging samenvalt, maakte zij ook in Duitschland de tongen der stommen los.

Aan den invloed der revolutie heeft de burgerlijke vrouwenbeweging haar eerste voorvechtster te danken, Luise Otto; door haar verkreeg zij in haar onstuimigen begintijd een staatkunctig karakter, dat echter onder de ijzeren roede der reactie spoedig weer verdween. De practische kwestie van den oogenblikkelijken nood trad op den voorgrond en de levendige belangstelling die zich te dien opzichte van de gemoederen meester maakte, spiegelde zich vooral af in den strijd om de ontwikkeling der meisjesscholen; de radicalen wilden door de opvoeding de vrouwen in staat stellen haar brood te verdienen, de conservatieven wilden daarentegen de huiselijke roeping weder aanwakkeren en daarop den nadruk leggen. 3) Daar de laatsten het roer van staat in handen hadden en de duitsche vrouwen zeiven veel blooder waren dan haar buitenlandsche zusters, — zelfs een Luise Otto, door de reactie afgeschrikt, zweeg vele jaren lang, — bleven zij overwinnaar in den strijd ook tegen de particuliere ondernemingen tot uitbreiding van de ontwikkeling der vrouwen. De onder schitterende vooruitzichten door Emilie Wüstenfeld in 1849 te Hamburg gestichte, twee jaren lang door Karl Fröbel bestuurde hoogeschool voor vrouwen, werd tot sluiting gedwongen. Zelfs in de Fröbelscholen voor kleine kinderen, die reeds aan vele vrouwen bevredigende werkzaamheid verschaften, zag men bronnen van verderfelijke verlichting; zij werden in 1851 van staatswege opgeheven.4) Men

1) Zie P. Leroy Beaulieu, Le travail des femmes au XIX. siècle. Paris 1874, Blz. 327.

2) Zie E. M. Mesnard, Les femmes médecins. Bordeaux 1889. Blz. 11.

3) Zie Helene Lange, t. a. p., blz. 14.

4) Zie L. von Marenholtz-Billow, Erinnerungen an Friedrich Fröbel. Berlin 1876, Blz. 132.

Sluiten