Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naast 6 medische hoogescholen voor vrouwen staan bijna alle scholen voor mannen ook voor de vrouwen open; in 6 vrouwenziekenhuizen kunnen zij haar klinische vorming ontvarigen. Zelfs de studie der godgeleerdheid is haar mogelijk gemaakt.

Deze schitterende resultaten van een schier honderdjarigen strijd mogen evenwel niet volgens europeeschen maatstaf gemeten worden. Er zijn, voornamelijk in het Westen, zoogenaamde universiteiten, waar de omvang van het onderwijs niet verder gaat dan de Tertia der duitsche gymnasia; de meeste komen in leerplan en leerstof overeen met de Secunda en Prima, zoodat de aan het eind verleende graad van Bachelor of Arts (B. A.) niet hooger staat dan het duitsche einddiploma. Zeer veel Colleges gelijken op middelbare meisjesscholen in Duitschland, met dit onderscheid dat wiskunde en klassieke talen aan het onderricht toegevoegd zijn; andere weer bereiken de hoogte van duitsche universiteiten. Zoo kan men aannemen dat van de 25000 studeerende vrouwen slechts circa 500 volgens ons begrip studenten zijn. ') Daaruit kan geconcludeerd worden tot een zekere hoogte van algemeene ontwikkeling, maar niet tot grondige wetenschappelijke vorming der amerikaansche vrouwen. Dit feit erkennend, zoeken de ernstigsten onder haar niet slechts aan een europeesche universiteit den doctorsgraad te bereiken, zij hebben zich ook tot het verbond der Collegiate Alumnae vereenigd, dat door beurzen de studie in het buitenland mogelijk maakt en een hooger peil van binnenlandsche vorming tracht te bereiken. Het meest begeerde doel echter voor de vrouwelijke jeugd van Amerika is de tot nog toe onbereikte openstelling der vier belangrijkste universiteiten: Harvard, Yale, John Hopkins en Columbia. Pas één vrouw heeft in Harvard haar examen als doctor in de wijsbegeerte mogen afleggen, en deze moest zich met een particulier getuigschrift daarvan tevreden stellen. Daar zich nu uit de als B. A. ontslagen scholieren der universiteiten de directrices of leeraressen aan scholen, ook vaak de professoren der Colleges recruteeren, verlaten haar kweekelingen haar natuurlijk weer als gebrekkig onderrichten, een kringloop, die slechts doorbroken zal worden wanneer de scherper wordende concurrentie met de mannen, de vrouwen tot krachtiger strijd om grondiger onderricht aanzet.

Thans wordt den amerikaanschen vrouwen de toegang tot burgerlijke beroepen — wel te verstaan: beroepen om den kost te verdienen, niet staats- of gemeentelijke eere-ambten — slechts zelden bemoeilijkt. Sinds 1872, toen Illinois bij de wet bepaalde, dat alle beroepen, zonder onderscheid van geslacht voor ieder open zouden staan, hebben ongeveer

1) Zie Hugo Münsterberg, t. a. p., blz. 345.

Sluiten