Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar haar examens als verreweg de moeilijkste gelden. Met kleine uitzonderingen — zoo is de studie der godgeleerdheid en der geneeskunde aan eenige universiteiten den vrouwen verboden — nemen thans alle universiteiten van Groot-Brittannië vrouwelijke studenten met gelijke rechten op als de mannelijke. Het moet echter niet slechts als een gevolg der engelsche preutschheid, zooals velen meenen, doch bovenal als een gevolg van de op dit gebied bizonder levendige concurrentievrees der mannen opgevat worden, als de moeilijke strijd der vrouwen zich om de studie der geneeskunde, vooral om de klinische vorming bewoog. Geen school en geen examen-commissie wilde vrouwen toelaten en zoo besloten zij dan zich zeiven te helpen door, met steun van eenige professoren, in 1874 de met een vrouwenziekenhuis verbonden London School of Medicine for Women te stichten. Aan haar krachtdadig optreden was het te danken, dat door een parlementsbesluit twee jaren later de examen-autoriteiten gemachtigd werden vrouwelijke studenten te examineeren. Zij gaven echter slechts zeer langzaam aan deze officieele aansporing gevolg. Tot heden hebben zich negen universiteiten en medische scholen ertoe bereid verklaard, daarenboven staan haar acht algemeene ziekenhuizen en achttien vrouwenhospitalen open. ')

De koloniën volgden het voorbeeld van het moederland. De indische universiteiten zijn sinds 1878 voor de vrouwen opengesteld; vier middelbare scholen, waaronder die in Pronah onder leiding der geleerde en weldadige Indische vrouw Pundita Ramabai staat, zorgen voor de voorbereiding; de australische universiteiten van Sidney en Melbourne hebben nimmer een onderscheid tusschen de geslachten gemaakt. 2)

Ook in andere afdeelingen van het voorbereidend onderricht voor burgerlijke levensberoepen is voor het vrouwelijk geslacht in Engeland haast evengoed gezorgd als voor het mannelijke. Bizondere en openbare scholen tot industriëel, handels- en kunstonderwijs nemen haar op. Op de kweekscholen voor' onderwijzers, waarvan er meer voor vrouwen dan voor mannen zijn, genieten zij het voorrecht van kostelooze vorming.

Den jweg tot een nieuw beroep voor vrouwen opende de in 1891 gestichte tuinbouwschool van Swanley. 3) Door haar resultaten werd ook de school van het koninklijk botanisch genootschap voor de vrouwen toegankelijk. Een landbouwschool die volgens de statuten uitsluitend voor gentlewomen, d. w. z. vrouwen van de burgerkringen, bestemd is, richtte

1) Zie Emily Jones, The Englishwoman's Year Book. London 1900. Blz. 1 en vlgg. en blz. 105 en vlgg.

2) Zie Mary Wolstenholme, Le mouvement féministe en Australië. Revue politique et parlementaire. 5. année, Nr. 45, blz. 520 en vlgg.

3) Zie Women in professions. London Congress, t. a. p., blz. 142 en vlgg.

Sluiten