Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Buitendien vertrouwde hij alle tabakswinkels — de tabaksbereiding en de handel in tabak zijn, zooals bekend is, staatsmonopolie — aan vrouwen toe, en plaatste een groot aantal van haar aan de Bank van Frankrijk. Overigens is het getal der van staatswege aangestelde vrouwen gering en zij bevinden zich uitsluitend in ondergeschikte betrekkingen. De hoogste rang nemen de gevangenis- en schoolinspectrices in — van wie er echter maar drie zijn. De fabrieksinspectrices bekleeden slechts het ambt van assistenten, doch zoo goede diensten bewijzen zij, dat b.v. alleen in het departement van de Seine er 14 werkzaam zijn. Buiten haar zijn vrouwelijke staatsbeambten als gevangenbewaarsters, als onderwijzeressen in doofstommen- en vroedvrouwenscholen te vinden. Sinds eenigen tijd heeft de regeering ook vrouwelijke artsen in haar dienst genomen: Madame Sarraute werkt aan de Groote Opera; voor het vrouwelijk postpersoneel zijn in Parijs twee vrouwelijke artsen aangesteld, andere werden aan de afrikaansche missies toegevoegd of aan staatslycea voor meisjes geplaatst ')• Van alle vrouwen worden natuurlijk onderwijzeressen door staat en gemeente het meest gebezigd. Haar invloed reikt zoo ver dat zij zoowel van de departementale raden als van den centralen schoolraad gelijkgerechtigd lid kunnen zijn. Maar geen vrouw is het nog gelukt als docent aan de universiteit toegelaten te worden of de leiding van een ziekenhuis in handen te krijgen. Zoodra het om aanzienlijke of beter betaalde betrekkingen gaat, houdt ook bij de galante Franschen de welwillendheid op. Niettemin wordt de toegang tot de burgerlijke beroepen den vrouwen gemakkelijker gemaakt dan b. v. in Engeland, hetzij doordat ten gevolge van den stilstand der bevolking de concurrentie minder heftig is, hetzij door dat de fransche vrouwen der burgerlijke kringen zelf nog niet zoo sterk gedwongen zijn om naar een broodwinning te streven. Onder de vrouwelijke studenten zijn weinig geboren Franschen, zelfs onder de vrouwelijke artsen, van wie in er Parijs alleen 77 een groote practijk uitoefenen, zijn vele buitenlandschen. In den laatsten tijd heeft de fransche vrouwenbeweging een groote schrede voorwaarts gedaan, doordat de vrouwen tot de advocatuur toegelaten werden. Dit was intusschen slechts de noodzakelijke consequentie van het toelaten tot de studie der rechtsgeleerdheid. Jeanne Chauvin, die deze studie reeds jaren geleden schitterend voleindigde, had reeds langen tijd te vergeefs alles te baat genomen om tot haar recht te geraken. Slechts als beambte in de kantoren der advocaten hadden de vrouwen vasten voet gekregen. In 1899 evenwel nam de Kamer een voorstel van den socialistischen

') Zie Harriet Fontanges, Les femmes docteurs en Médecine. Paris 1901.

Sluiten