Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft de burgerlijke vrouwenbeweging vaak als agitatiemiddel trachten aan te wenden, daar zij alle opzichzelfstaande volwassen vrouwen beschouwd wilde zien als vrouwen die een broodwinning behoeven. Dat is echter een verkeerde gevolgtrekking. Want, geheel afgezien van de omstandigheid dat een groot gedeelte der ongehuwden nog bij de ouders leeft en door hen verzorgd wordt, een ander, hoewel ook een veel kleiner, door eigen middelen, kamers verhuren of iets dergelijks, zich onderhoudt, kan een aanmerkelijk percentage der meisjes nog op trouwen rekenen, te meer daar zij niet alleen op ongetrouw e mannen, maar ook op weduwnaars kunnen rekenen, die, zooals bekend is, zeer vaak tot een tweede huwelijk overgaan. Men komt derhalve het aantal der werkelijk overgeblevenen veel meer nabij, wanneer men niet op de ongehuwden in het algemeen let, maar slechts op hen die den leeftijd der huwelijkskans overschreden hebben. Daar het op grond van verscheiden berekeningen gebleken is dat voor vrouwen die het veertigste levensjaar voorbij zijn, de huwelijkswaarschijnlijkheid zeer gering is, kunnen wij de ongehuwd blijvenden te beginnen met deze leeftijdsgrens bijeentellen. Het resultaat is als volgt:

Van 100 vrouwen van 40 en LANDEN meer jaren zijn ongehuwd:

Duitschland

Oostenrijk

Frankrijk

Groot-Britannië en Ierland 14,0

België 17'6

Nederland

Zwitserland

Daarmee echter kunnen wij ons volstrekt niet tevreden stellen, want niet alleen dat er tot op 40 jaren nog een groot aantal meisjes zijn die niet trouwen, of laat ons liever zeggen, die niet getrouwd worden, wij moeten ook veeleer, bij het beschouwen van de oorzaken der vrouwenbeweging, niet de ongetrouwden alleen, maar de op zie zelf staanden in het algemeen in aanmerking nemen. Daar de vrouwen gemiddeld vroeger trouwen dan de mannen, een langeren levens uur hebben dan dezen en moeilijker voor de tweede maal trouwen, is het natuurlijk dat er een groot aantal weduwen zijn, waar de gescheiden vrouwen nog bijkomen. De juiste getallen zijn de volgende.

Sluiten