Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t anhpn °P 100 vrouwen die een burgerlijk beroep

uitoefenen komen aan gehuwde vrouwen

Duitschland 15,02

Oostenrijk 36,22

Vereenigde Staten 8,92

De concurrentievrees die zich in den vaak hartstochtelijken strijd der mannen tegen het toelaten der vrouwen tot burgerlijke beroepen uit, is derhalve niet ongegrond en zij wint aan beteekenis, wanneer wij de voorwaarden waaronder de vrouwen arbeiden, nader beschouwen.. Overal, zelfs in de landen waar de vrouwenarbeid de meest schitterende vorderingen maakt, blijkt, dat haar belooning ook bij gelijken arbeid geringer is dan die der mannen. In de Oostelijke Staten van NoordAmerika verdienen vrouwelijke boekhouders 5 tot 20 dollars per week, haar mannelijke beroepsgenooten daarentegen 10 tot 35 dollars. Mannelijke bureaubeambten in staatsdienst hebben een inkomen van 800 tot 2000 dollars per jaar, vrouwen in gelijke betrekkingen beginnen met een minimum van 500 en bereiken slechts een hoogste salaris van 1200 dollars. Over het verschil .van de inkomens der onderwijzers en onderwijzeressen geeft de volgende tabel opheldering: ')

i ANinPN Gemiddelde verdienste der

LAiN utiN mannen vrouwen

New York 74,95 ds. 51,33 ds.

Massachusetts 128,55 „ 48,38 „

Rhode Island 101,83 „ 50,06 „

Connecticut 85,58 „ 41,88 „

Delaware 36,60 „ 34,08 „

Maryland 48,00 „ 40,40 „

South-Carolina 25,46 „ 22,32 „

Florida 35,50 „ 34,00 „

De omstandigheid, dat verreweg het grootste deel der onderwijzers in Amerika vrouwen zijn, legt daarbij veel gewicht in de schaal, en bewijst, dat het meerder aanstellen van vrouwen niet op grond van betere geschiktheid, maar op grond van mindere aanspraken geschiedt. Hetzelfde feit is gedeeltelijk ook de oorzaak van het snelle vooruitdringen der engelsche vrouw in alle beroepen. De vrouwelijke bibliothecarissen b. v., van wie er 19 als hoofd werkzaam zijn, bereiken slechts een inkomen van 40 tot 80 pd. 's jaars, — bijna de helft van het inkomen dat haren mannelijken beroepsgenooten toegestaan wordt. 2) Ook de onderwijzeressen bij het middelbaar onderwijs voor

1) Zie Grace H. Dodge, What women can earn. New York 1898, blz. 15.

2) Zie Women in Professions. London Congress, t. a. p., blz. 221 en vlgg.

Sluiten