Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meestal zit zij over een geestdoodend handwerkje gebogen, of plaagt zichzelf en anderen aan de piano, terwijl haar broer voetbal speelt of prettige wandelingen maakt. Sinds korten tijd heeft een sterke emancipator daarin eenige verandering gebracht: het rijwiel, welks werking ten gunste van de zelfbevrijding van het vrouwelijk geslacht reeds nu in de grootere zelfstandigheid en de vereenvoudiging der kleeding van de jonge meisjes duidelijk aan den dag komt en zich ook op gelukkige wijze uit in de omstandigheid dat de afzet der piano's sinds de invoering van het rijwiel gestadig daalt. De groote meerderheid der burgerlijke meisjes echter, vooral in Duitschland en Oostenrijk, wordt in dezen vooruitgang evenmin opgenomen, als in de gunstige wijziging der lichamelijke ontwikkeling die in Amerika en Engeland plaats grijpt. Indien aan de ontwikkeling der vrouwelijke spierkracht evenveel opmerkzaamheid geschonken werd, als aan die der mannelijke, dan zouden de vrouwen met het gemiddelde der mannen ongetwijfeld gelijk staan, dat toonen voldoende de vrouwelijke acrobaten en bergbeklimsters, zonder nog van de lastdraagsters, steenenkruisters, maaisters, enz. te spreken. Maar zelfs wanneer dit niet zoo uitkwam, zou daardoor dan iets anders bewezen worden, dan dat zekere beroepen, zooals bijv. die van berggids, aan de mannen overgelaten moeten worden? Op de geesteskrachten zijn de spierkrachten in geen geval van veelbeteekenenden invloed en nog altijd is de geest zonder spierkracht verder gekomen dan spierkracht zonder geest.

Doch de tegenstanders van de vrouwenbeweging voeren nog gewichtiger gronden voor hun meening aan, door op al die punten te wijzen die men als secundaire geslachtskenmerken aanduidt en waaronder die van het verschil tusschen de vrouwelijke en mannelijke hersens en de vrouwelijke levensfuncties in het bijzonder op den voorgrond gesteld worden. De betrekkelijke lichtheid der vrouwenhersens is gedurende langen tijd, voornamelijk op grond van Bischof's onderzoekingen, hun hoofdargument geweest, wijl men zonder meer aannam, dat de krachten van den geest daarmee in onmiddellijken samenhang staan. Inderdaad hebben de mannen, volstrekt genomen, een grooter hersengewicht dan de vrouwen, maarten slotte is na nauwgezette onderzoekingen gebleken, dat het in vergelijking tot het lichaamsgewicht kleiner is dan dat der vrouw, dat dezen dus betrekkelijk zwaarder hersens hebben dan de mannen. ') Hoe weinig met beide uitkomsten te bewijzen viel, ziet men reeds daaruit, dat de zwaarste der tot nog toe gewogen hersens aan een steenenbikker, een idioot, den russischen dichter Turgeniew, een

1) Zie Havelock Ellis, Mann und Weib, Autoritierte deutsche Ausgabe von Dr. Hans Kurella, Leipzig 1895, blz. 98 en vlgg.

Sluiten