Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou ook het dilettantisme in de keuken, — in niets anders bestaat de met zooveel sentimentaliteit in wezen gehouden bezigheid der gemiddelde vrouw en haar keukenmeid — een eind nemen, in plaats dat men het nog meer op een zoo gewichtig gebied, als dat van de voeding der menschen is, onheil liet stichten. Het zou verder met geen groote moeilijkheden gepaard gaan, voor bepaald omgrensde huizengroepen gymnastiek- en speelplaatsen, 's winters in zalen, 's zomers in tuinen, aan te leggen en op gemeenschappelijke kosten der ouders voor haar beroep grondig opgeleide opvoedsters en fröbelonderwijzeressen aan te stellen; zelfs voor de kleinste kinderen, die thans gewoonlijk tot verwende egoisten opgevoed worden, zou het van groot voordeel zijn, wanneer zij niet alleen, om voor de treurige vroegrijpheid der stadskinderen behoed \ te worden, met kinderen van denzelfden leeftijd konden stoeien, maar ook bijtijds zouden leeren hun kleine ik niet als het eenig middenpunt der wereld te beschouwen. Door zulke inrichtingen, die voornamelijk in de buitenwijken van groote steden, zoo veel mogelijk in verbinding met groepen kleine huizen, zouden zijn te stichten — het gaat hier, zooals wij weten, vooreerst slechts om een klein percentage gehuwde vrouwen, die in een beroep werkzaam zijn, — zouden zij uren per dag, zonder innerlijke gejaagdheid, tot haar beschikking hebben, en den overigen tijd zouden zij zich des te frisscher en prettiger aan haar man en kinderen kunnen wijden, terwijl thans slechts al te vaak uit geestelijk goed aangelegde, begaafde meisjes, onder den druk van huiselijke zorgen en gedwongen veronachtzaming harer geestelijke behoeften en van den vaak hartverscheurenden, stillen strijd tusschen de naar leven en arbeid hakende begaafdheid en de noodzakelijk te vervullen plichten, vroeg verouderde, onverschillige, stompzinnige vrouwen worden, die noch voor haar opgroeiende kinderen een opvoedster en vriendin, noch voor haar echtgenoot een goede gezellin kunnen zijn.

Natuurlijk zullen deze beschouwingen bestreden worden met den bekenden dooddoener van de ontbinding van het gezin. Laat ons echter toch eens eerlijk, zonder de rooskleurige bril waarmee men het gezinsleven pleegt te beschouwen, de feiten in het aangezicht zien en vragen wij ons af, of niet de oude gezinsvorm zonder ons toedoen, eenvoudig tengevolge der economische ontwikkeling, waartoe ook de vrouwenbeweging behoort, haar ontbinding tegemoet gaat. Het meest teekenend is het, dat juist daar, waar men zeer behoudend meent te zijn en van nieuwe stroomingen niets wil weten, deze ontbinding duidelijk plaats grijpt; of worden jongens en meisjes niet bij voorkeur aan bonnes en gouvernantes toevertrouwd, zendt men ze niet voor jaren naar kostscholen, militaire academies en dergelijke, waar elke moederlijke invloed

Sluiten