Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trekkingen over de begaafdheid der beide geslachten te maken zijn, en ook de waarde der voorhanden feiten is niet al te groot, daar de sinds de eerste kindsheid verschillende wijze van opvoeding der geslachten een niet te vermijden bron van fouten blijkt te zijn. Zoo heeft een onderzoek bij een aantal berlijnsche kinderen bij het betreden der school aangetoond, dat de meisjes den jongens in kennis der dingen en begrippen uit de naaste omgeving en het dagelijksch leven vooruit zijn, terwijl de jongens van verder afliggende dingen nauwkeuriger onderricht waren. ') Uit een onderzoek in Italië bleek, dat meisjes liever leeren dan jongens, en er veel meer jongens zijn dan meisjes die voor niets belangstelling hebben. 2) Met zulke op zich zelf staande feiten echter kunnen wij voor ons doel weinig aanvangen, wij weten toch dat meisjes van jongs af aan huiselijke bezigheid, dus aan kennis der omgeving gewend worden, en jongens meestal vrij buiten kunnen ravotten, dus dingen buiten het huis leeren kennen, ja dat reeds verschillend soort van speelgoed in deze richting op de opvoeding inwerkt. Volgens mijn ervaring zullen meisjes, die in plaats van met poppen, poppenkamer en poppenkeukens, met paarden, koeienstallen en tinnen soldaatjes spelen, denzelfden kring van begrippen en voorstellingen hebben als de jongens. Het gebrek aan geestelijke belangstelling, de mindere leergierigheid ten slotte, die bij de jongens waargenomen werd, is zekerlijk voor het grootste deel aan hun vroege geestelijke overlading toe te schrijven. Wellicht dat ook het vaak opgemerkte feit van de snellere geestelijke ontwikkeling van de meisjes, in het minder belasten van haar hersens met geheugenwerk een verklaring vindt, terwijl het met het 20ste jaar meestal aan den dag tredende overwicht der jonge mannen voorzeker hierin zijn oorzaak heeft, dat zij nu vrij en ongehinderd in het leven kunnen rondzien, terwijl het bestaan der meisjes thans juist eng omgrensd wordt en men haar voor de grootste leermeesteres, de persoonlijke levenservaring, angstvallig behoedt. Ook op de omstandigheid dat de vrouwen in het kantoorwerk meer vlijt en geduld dan verstand aan den dag legden, zooals uit enquêtes bij kooplieden en bij den engelschen post- en telegraafdienst is gebleken 3), is de wijze van haar opvoeding zeker van den grootsten invloed geweest. En de andere vaak opkomende klacht dat zij voor haar werk weinig persoonlijke belangstelling hebben, wordt evenals de veelvuldige verwaarloozing harer opleiding volkomen verklaard door de omstandigheid dat helaas heden nog haast alle meisjes

1) Zie Havelock Ellis, t. a. p., blz. 175 en vlgg.

2) T. a. p., blz. 186.

3) T. a. p., blz. 187 en vlgg.

Sluiten