Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Woning 130,00 fr.

Voeding 653,35 „

Verwarming 34,80 „

Kleeding 63,80 „

te samen: 918,45 fr.

Niettegenstaande zij voor voeding dagelijks slechts 1,80 fr. rekende, en de kleeding voor het kind door haar broeder verzorgd werd, moet het tekort aanzienlijk hooger zijn dan zij aangaf, daar zij noch voor ziekte, noch voor ontspanning en onvoorziene uitgaven iets aanrekende. Weldadigheid en prostitutie zijn de eenige middelen om het tekort te dekken; de arbeidster die zich afslooft van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, heeft hiervoor nog niet eens de voldoening, door eigen kracht zich en haar kind te kunnen onderhouden, zij moet gaan bedelen of zich verkoopen.

Haast aan elk stuk van onze kleeding en van ons huisraad kleven zweet en tranen van ongelukkige vrouwen. Voor de sierlijke garneering van hemden die de verzorgde lichamen van rijke dames omhullen en waarvoor zij zelf drie of vijf gulden moeten betalen, ontvangt de borduurster van het Ertsgebergte slechts zestien tot achtien kreuzer, voor kunstig geborduurde spreien die haar zacht bed bekleeden en waarvan de vervaardiging bij een dagelijkschen arbeidstijd van twaalf tot vijftien uren, vijf weken vordert, ontvangt de arbeidster in 't geheel — vijf gulden! ') De geborduurde rokjes en mutsjes die de teere lichaampjes van gelukkige kinderen verwarmen, brengen aan de boheemsche borduursters twintig kreuzer per dag op. 2) Of de heldinnen van de feesten der groote steden, wier van pailletten en paarlen glinsterend kleed haar als een slangenhuid omgeeft, denken zouden aan de vogezer borduursters, die in twaalf- of veertienurigen arbeidstijd, met behulp van haar eigen, of van voor het werk aangenomen kinderen die verleidelijke gewaden maken, in het gunstigste geval één mark per dag verdienen?! 3) Ook de met goud bezette uniformen der mannen kunnen verhalen van de ellende van hen die ze vervaardigen. Een vlijtige fransche goudborduurster met een driejarig kind had een jaarlijksch inkomen van 592,50 fr. en een totaal aan uitgaven voor de noodzakelijkste behoeften van 707,90 fr. Het tekort beangstigde haar echter niet meer: „Ik heb gelukkig iemand die het dekt." 4) Een harer vakgenooten in Parijs verdiende wekelijks bij

1) Zie Berichte der k. k. Fabrikinspektion, t. a. p., blz. 385 en vlgg.

2) T. a. p., blz. 340.

3) Zie Schriften des Vereins für Sozialpolitik, LXXXVI, 2e deel. — Elisabeth v. Richthofen, Die Perlenstickerei im Kreise Saarburg, blz. 343 en vlgg.

4) Zie Bonnevay, t. a. p., blz. 76.

Sluiten