Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

engelsche heeft gemiddeld een jaarlijksche verdienste van 128 pd.

Als aanvulling van het loon kan de fooi en het vaak in geld omgezette kerstmis- of nieuwjaarsgeschenk beschouwd worden. In gezinnen die een uitgebreiden omgang hebben en veel partijen geven, bereikt de ontvangst der fooien vaak een aanzienlijke hoogte. Zoo is mij bekend dat een kamermeisje in het gezin van een hooggeplaatst officier, dat de gasten bij het uit- en aankleeden behulpzaam was, gedurende het carnaval omstreeks 200 Mk. placht te ontvangen. Aan de fooi kleeft echter hier nog niet in die mate de smet van het onteerende, daar zij feitelijk slechts een belooning voor buitengewone diensten uitmaakt en de hoogte van het loon door het vooruitzicht daarop niet beïnvloed wordt. Anders staat het met de kamermeisjes der hotels en pensions. Dezen worden in verreweg de meeste gevallen op een zeer gering loon aangesteld en zijn aangewezen op de fooien der vreemdelingen. Voor haar harden arbeid moeten zij ook nog in de beschamende houding van vragenden de vreemdelingen naderen, moeten, als de struikroovers op den weg, in de gangen op hen loeren wanneer zij vertrekken, en in plaats van haar goed recht, het loon van haar arbeid, een met tegenzin gegeven aalmoes in ontvangst nemen, waaraan nog bovendien vaak genoeg beleedigende eischen vastgeknoopt worden.

In de voorafgaande hoofdstukken is getracht de hoogte van het loon met de noodzakelijke uitgaven te vergelijken. Dezelfde methode kan ten opzichte van de dienstboden slechts moeilijk aangewend worden, ja het schijnt haast als moest haar inkomen onvoorwaardelijk als hoog beschouwd worden, daar zij niet zeiven voor kost en woning behoeven te zorgen. Hierbij wordt steeds buiten beschouwing gelaten dat alleen reeds aan de kleeding van het dienstmeisje geheel andere eischen gesteld worden dan bijv. aan die der fabrieksarbeidster en dat juist bij den huiselijken arbeid zeer veel versleten wordt. Slechts in rijke huizen in Engeland en Frankrijk, zeer zelden in Duitschland, — waar men zich tot het witte mutsje als teeken der dienstbaarheid beperkt, — wordt de kleeding, die dan altijd een soort uniform is, aan de dienstmeisjes evenzoo geleverd als aan de huisknechts. Meestal moeten zij zich die zelf aanschaffen, wat haar schrale beurs nog schraler maakt. In zeer vele gevallen echter hebben zij van haar loon bejaarde ouders en zusters te ondersteunen. Hoe vaak heb ik meisjes ontmoet, die meer dan de helft van haar geld naar huis zonden. Nog vaker hebben zij eigen buitenechtelijke kinderen te onderhouden, waarvoor zij maandelijks 12 tot 15 mk. aan de verzorgster moeten geven — meestal het grootste deel van haar verdienste. Deze ongelukkigen zijn de beklagens-

Sluiten