Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de kinderen loopen, dan is de lichamelijke inspanning veel minder, die der zenuwen echter zooveel te grooter. Onafgebroken op kinderen te passen, behoort feitelijk, hoe licht het ook toeschijnt aan de buitenstaanden, die zelfs geneigd zijn het leven van een kindermeisje voor een echt lui leventje te verklaren, tot de meest sloopende bezigheden. De moeders echter, die haar lieve kleinen in het beste geval een paar uren bij zich hebben, kunnen in weerwil hiervan niet genoeg klagen over de ruwheid en slechtheid der kindermeisjes, die zoo veel te eer het geduld verliezen, daar zij meestal zelf jong, onopgevoed en ongedisciplineerd zijn. Nauwelijks minder, daarbij nadeeliger voor de gezondheid, is de arbeidsintensiteit der dienstboden-alleen. Waar de huisvrouw niet meehelpt, zijn de eischen die haar gesteld worden vaak onvervulbaar; koken en inkoopen, wasschen en strijken, kleeren schuieren en kamers schoonmaken, naaien en verstellen, het gezin en de gasten bedienen, — dat alles en nog meer is haar taak. Van de vroegte tot in den nacht is haar tijd bezet; vaak moet zij tot één, twee uur en langer bezig zijn, daar er visite thuis is, en kan zij 's morgens niet uitslapen, daar voor de schoolgaande kinderen of den heer des huizes het ontbijt op den gewonen tijd moet klaar staan. Laat in den nacht heeft zij soms ook haar mevrouw of de jongejuffrouw van een bal of schouwburg te halen. Niemand bedenkt, aan welke gevaren een jong meisje bij verre nachtelijke tochten zich ziet blootgesteld, diegenen het minst, die zich tei wille van deze gevaren laten halen. Wee echter het arme ding, wanneer het vermoeidheid of misnoegen laat bemerken; ook een gelijkmatig goed humeur behoort tot de gecontracteerde plichten van een dienstmeisje. De arbeidstijd der keukenmeid is veelal minder bezet dan die van de dienstbode-alleen; op haar zal in 't algemeen van toepassing zijn, wat aan het licht gebracht is door het duitsche onderzoek omtrent den toestand der hotelkeukenmeiden, die veertien tot zestien uren gemiddeld te doen hebben. ') Wat echter in 't bizonder haren toestand slechter maakt, zijn de voor de gezondheid nadeelige gevolgen van haar beroep: het staan veroorzaakt aderspatten en gezwollen voeten, door het inademen van etensdampen ontstaan maagongesteldheden die vaak chronisch worden, het voortdurend bezigzijn voor een gloeiend fornuis verwoest de zenuwen. De klachten over kwaadgeluimde, cholerische keukenmeiden, wie het toch „zoo goed" gaat, zijn maar al te wel bekend!

Gemakkelijk bovenal heet de dienst der kamenier, en toch is haar

1) Zie Drucksachen der Kommission für Arbeiterstatistik. Erhebungen No. 9. Erhebung flber die Arbeits- und Gehaltsverhiiltnisse der Kellner und Kellnerinnen 2e deel. Berlijn 1895, blz. 77.

Sluiten