Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nachtrust vaak meer onderbroken dan die van het kindermeisje. In den drukken tijd der partijen, die voor vele dames uit de groote wereld, wier leven zich tusschen de groote stad en de mode-badplaatsen afspeelt, slechts door korte rustpoozen onderbroken wordt, heeft zij haast nimmer een toereikende en ongestoorde nachtrust. Wat het echter voor een jong meisje beteekent, haar vaak veel oudere meesteres dag aan dag in schitterende toiletten van het eene feest naar het andere te zien snellen, terwijl het jonge, bekoorlijke, levenslustige meisje ter zelfder tijd alleen in haar kamer moet zitten en bij een treurig lamplicht alle nachten op de thuiskomst der mevrouw moet wachten,— dat brengt men zich zelden voor den geest. Wie zou dan ook het gevoel van een dienstmeisje met denzelfden maatstaf meten als het eigen gevoel!

Onder den zwaarsten arbeidslast echter lijden de kamermeisjes in de hotels en pensions. Om een zoo groot mogelijke winst te behalen, wordt zoo weinig mogelijk personeel aangesteld. Het komt voor, dat één meisje de bediening van 30 tot 40 gasten, het onderhoud van 20 tot 25 kamers voor haar rekening heeft. >) De nachtrust bestaat vaak nauwelijks uit vijf of zes uren, daar de dienst voor het vertrek van den eersten en na de aankomst van den laatsten trein eerst zal worden verlaten. Een arbeidstijd van achttien tot twintig uren zal nauwelijks tot de uitzonderingen behooren. 2) Stillich's onderzoek der dienstbodentoestanden bevestigt slechts al onze mededeelingen. Van 547 meisjes werkt de helft — 51,5 pCt. — langer dan 16 uren daags. De andere helft werkt 12 tot 16 uren en slechts 2 pCt. minder dan 12 uren. En wel zijn het de slechtst beloonden, de dienstboden-alleen, die het langst moeten werken; voor 59 pCt. duurt de arbeidsdag meer dan 16 uren. 3) Onder de hooger ontwikkelde verhoudingen der Vereenigde Staten schijnt ook de arbeidstijd der dienstboden minder te zijn, hoewel de twijfelachtige wijze van berekening, — of nl. de tijd der beschikbaarheid tot arbeid als grondslag diende, dan wellicht rusttijden afgerekend worden, — een onjuist beeld kan teweegbrengen. Van de noordamerikaansche dienstmeisjes zouden 38 pCt. 10 uren, 37 pCt. meer dan 10 en 25 pCt. minder dan 10 uren bezig zijn. 4)

De vrije tijd der dienstmeisjes beperkt zich in Duitschland, Oostenrijk en Frankrijk meestal tot een halven Zondag om de veertien dagen. Voor Berlijn is gebleken, dat 69 pCt. der dienstmeisjes in een halve

1) Zie DoRumente der Frauen, 2e deel, no. 23, blz. 663.

2) Zie Stillich, t. a. p.

3) T. a. p.

4) Zie Lucy Salmon, t. a. p., blz. 143 en vlgg.

Sluiten