Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meisje, d. w. z. zij behoeft den gasten alleen het water te brengen en staat in zekeren zin in den dienst der kellnerinnen, wien zij de onaangenaamste werzaamheden, zooals b.v. het schoonhouden, aan kant maken en dergelijke meer moet uit handen nemen. Haar arbeidstijd is dientengevolge buitengewoon lang, daar zij meestal vóór de kellnerinnen haar werk beginnen moet en dat vaak eerst na dezen tijd verlaten kan. Er komen zestien- tot achttienurige arbeidstijden voor '). ja, in den carnavalstijd worden vaak nog leerplichtige meisjes gedurende gansche nachten als noodhulp aan het werk gezet. 2) Den ganschen dag hebben zij niet slechts op de been te zijn, zij bevinden zich in een bijna voortdurende gejaagdheid, als zondebok van een ieder. Blijkt de jonge nieuweling handig, ziet zij er aardig uit en beschikt zij over chique kleeding, dan heeft zij het vooruitzicht spoedig een sport hooger te stijgen. De dienstverschaffing geschiedt door particuliere bureaux, die hun uitbuitingsstelsel nog scherper handhaven dan voor huiselijke dienstboden. Vergoedingen van 10 tot 30 mark zijn aan de orde van den dag; 3) vaak wordt te voren een inleggeld verlangd, dat ook dan behouden wordt, wanneer de werkzoekende het vergeefs betaald heeft. Is een betrekking gevonden, dan wordt zij in verreweg de meeste gevallen zonder schriftelijk contract aanvaard en van een opzeggingstermijn is, onder ontduiking der wettelijke voorschriften, reeds daarom meestal geen sprake, daar de kellnerin het zich moet laten welgevallen „op proef" aangesteld te worden; ") wellicht is zij ongeschikt of zelfs onvriendelijk, wellicht bevalt zij den gasten niet, en dan wordt zij op stel en sprong aan de deur gezet. Zeer vaak ook is het de verhuurkantoorhouder die haar door beloften weglokt of den waard tegen haar opzet om goed wat aan haar te verdienen. 5)

De dagelijksche dienst begint des te vroeger naarmate de cafés kleiner zijn. In de kleinste is de kellnerin tegelijk dienstmeisje en eer zij de gasten bedient, heeft zij het huishouden te verzorgen. Het schoonmaken der gelagkamer, der glazen en koppen is vaak haar werk; als

') Zie Drucksachen der Kommission für Arbeiterstatistik. Erhebungen Nr. 6. Erhebungen über die Arbeits- und Gehaltsverhültnisse der Kellner und Kellnerinnen!

f,erl'ooo1894' b'Z' 132 e" Vlgg' ~ Royal Commissi°n of Labour. Employment of Women, blz. 288.

2) Zie Referat des Münchener Schulrats Dr. Kerschensteiner in der Sitzung der Königlichen Lokalschulcommission am 22.3.1900.

3) Zie Dr. Arthur Cohen, Die Lohn- und Arbeilsverhaitnisse der Münchener Kellnerinnen. Brauns Archiv für soziale Gezetsgebung und Statistik. 5e deel 1892 blz. 129.

*) T. a. p., blz. 117.

5) Zie Karl Schneidt, Das Kellnerinnenelend in Berlin. Berlin 1893, blz. 28.

Sluiten