Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat niet zoo is, heeft zij het voor deze werkzaamheden aangesteld personeel grootendeels uit haar eigen zak te betalen. Haar eigenlijke beroepsarbeid begint met het binnenkomen van den eersten gast. Van dien tijd is zij steeds op de been; altijd glimlachend, altijd voorkomend tegenover de grofste en gemeenste behandeling, heeft zij de dranken en spijzen aan te dragen. In de hotels van engelsche zeebadplaatsen werd haast als regel geconstateerd, dat de kellnerinnen van 's morgens zeven uur tot twee uur in den nacht bezig zijn; in de restauratiewagens werd een wekelijksche arbeidstijd van achtennegentig uren geconstateerd, die door geen enkelen rustdag onderbroken werd. ') Van de ongeveer 4000 ondervraagde duitsche kellnerinnen hebben een geregelden dagelijkschen arbeidstijd van

12 en minder . . .. ~ ~ .,, meer dan 18

uren 12 tot 14 uren 14 tot 16 uren 16 tot 18 uren uren

5,0 pCt. 19,3 pCt. 51,8 pCt. 23,4 pCt. 0,5 pCt. 2)

De overwegende meerderheid heeft dus een arbeidstijd van veertien tot zestien uren. Al naar het seizoen en den toeloop van gasten stijgt deze arbeidstijd willekeurig. Gedurende het carnaval in München komt het voor dat kellnerinnen met rustpoozen van slechts twee en drie uren gedurende vierentwintig tot zesendertig uren achtereen dienst hadden. 3) Van geregelde rusttijden is in 't algemeen slechts zelden sprake; zij regelen zich uitsluitend naar den te verrichten arbeid. Is de gelagkamer leeg, dan kan het vermoeide meisje wellicht op een korten tijd van rust rekenen, nauwelijks komt een gast binnen of zij moet haastig opspringen om zijn wenschen te bevredigen. In tal van cafés wordt den kellnerinnen, zelfs ook wanneer zij niets te doen heeft, verboden te zitten, daar het een slechten indruk op de gasten zou kunnen maken. Alleen bij het eten kunnen zij voor korten tijd aan de vermoeide leden rust geven. Nog erger dan met de rustpoozen is het met den vrijen tijd gesteld. Van Zondagsrust is geen sprake, de Zondag en de feestdag brengt veeleer het meeste werk, dan heet het loopen en hollen ten dienste van de gelukkigen die vrij van werken zijn. In München wordt vaak alle veertien dagen een vrije namiddag

1) Zie Royal Commission of Labour. Employment of Women, t. a. p., blz. 197 en vlgg.

2) Zie Drucksachen der Kommission fflr Arbeiterstatistik. Verhandlungen Nr. 17. Anlage II, blz. 54.

3) Zie F. Trefz, Das Wirtsgewerbe in München. Stuttgart 1899, blz. 210.

Sluiten