Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderen dragen nog het kaïnsteeken der voorvaderen. Wel zijn knoet en geeselzweep verdwenen, waarmee de slaven tot den arbeid gedreven werden; maar uit het goud, dat de arme aan den schoot der aarde ontrukte, heeft de burgerlijke maatschappij een wapen gesmeed, dat vreeselijker is dan alle folterwerktuigen. Daarmee beheerscht en knecht zij de bezitloozen en dwingt hen met krommen rug en vereelte hand steeds verder en verder voor den heerscher naar goud te graven. Voor de begeerte daarnaar vervlogen al de deugden die hun predikers, hun dichters en denkers prijzen: grootmoedigheid, barmhartigheid, naastenliefde en de eerbied bovenal voor diegenen onder wier harten het hart der komende menschheid slaat. Met den voet op den nek der vrouw verheft zich de kolos der kapitalistische orde in de 20ste eeuw.

Terwijl de burgerlijke vrouw den arbeid als den grootsten bevrijder zoekt, is deze voor de proletarische vrouw een middel tot knechtschap geworden; en terwijl het recht op arbeid een der voornaamste menschenrechten is, is de verdoeming tot arbeid een bron van verontzedelijking. Over een maatschappelijke orde echter die hierop berust, die zich op de vernedering van den arbeid en de slavernij der arbeidenden opbouwt, is het doodvonnis uitgesproken.

De arbeidstersbeweging.

Als het uitgangspunt der burgerlijke vrouwenbeweging hebben wij den strijd om arbeid leeren kennen. Deze was tegelijkertijd een strijd tegen den man, daar het er op aankwam in diens beroepssferen binnen te dringen. De proletarische vrouwenbeweging ving daarentegen pas aan, toen deze strijd door het veelvuldig intreden der arbeidsters in de industrie met haar zege geëindigd was. De arbeidster had de plaats in werkplaats en fabriek veroverd, toen de burgerlijke vrouw nog met moeite om de plaats in de gehoorzaal en op den katheder worstelen moest. De burgerlijke vijandschap tegen den man vond haar tegenstelling in de proletarische broederschap met den man.

Dientengevolge is de arbeidstersbeweging een integreerend bestanddeel der arbeidersbeweging, wier naaste doel is: den toestand van het proletariaat te verbeteren, en zij bedient zich voor dat doel van drie verschillende middelen: de politieke partij als het middel waardoor politiek gelijkgezinden op wetgeving en staat invloed trachten te

Sluiten