Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lager beloond wordt en ook die vrouwen er toe gedwongen zijn, die over voldoende krachten beschikken om de zware machines te bedienen. Den meest juisten weg sloegen de wevers van Lancashire in, die een vaste, voor mannen en vrouwen gelijkelijk geldige stukloonprijslijst opstelden. Dientengevolge trad allengs van zelf een splitsing der geslachten in, doordat de vrouwen aan de smalle, de mannen aan de breede getouwen arbeidden. De dingers naar den arbeid scheiden zich echter niet naar het geslacht, doch naar de kracht en de bekwaamheid , een sterke vrouw kan dus evengoed een breed, als een zwakke man een smal weefgetouw te bedienen hebben. ') Eerst het instellen van vaste loontarieven in alle vakvereenigingen zal daarom de nadeelige werking van vrouwelijk lidmaatschap opheffen en het intreden der vrouwen mogelijk kunnen maken.

De ontwikkeling der vakbeweging heeft verder aangetoond, dat de goed betaalde arbeiders zich het snelst en zekerst organiseerden, terwijl de sociaal laag staanden, geestelijk achterlijken die arbeiders zijn, die door volslagen gebrek aan solidariteitsgevoel eenzelvig blijven staan en ieder voor zich trachten den hoogerstaande te onderkruipen. Op het standpunt der sociaal laag staande, slecht beloonde arbeiders staan echter de vrouwen. Haar deemoedig-stompzinnig gemis aan behoeften, dat haar niet verder doet zien dan den engen gezichtseinder van haar eigen vier muren en de bevrediging van den louter lichamelijken honger, met alle middelen te bestrijden, behoort verder tot de gewichtige taak der vakbeweging. Om de vrouw echter te ontwikkelen, moet in de eerste plaats de mogelijkheid aanwezig zijn, dat deze ontwikkeling tot haar kan komen, d. w. z. zij moet tijd hebben om vergaderingen te bezoeken, kranten en boeken te lezen. De ontheffing van den huiselijken arbeid voor de vrouw die een beroep uitoefent, de verkorting van haren arbeidstijd in het beroep, blijkt derhalve een volstrekte noodzakelijkheid, wanneer men er in wil slagen de vrouwelijke arbeiders in de vakvereenigingen te betrekken. Voor alles echter moet ook de mogelijkheid daartoe haar door een verzekerd vereenigingsrecht gegeven zijn.

De tweede weg van zelfhulp dien de loonarbeiders naast dien der vakvereeniging betreden kunnen, is die der coöperatie. In het eene geval is de verhooging der inkomsten een der belangrijkste oogmerken, in het andere het goedkooper verkrijgen der levens- en huishoudelijke behoeften. Onder de vele soorten van coöperatie komen voor de arbeiders de verbruiks- en bouw-coöporaties in de eerste plaats in aanmerking.

1) 7.ie Sydney und Beatrice Webb, t. s. p., 2e deel, blz. 46 en vlgg.

Sluiten