Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steeds vaster bij zich te doen aansluiten, de gelijkheid van rechten die op papier staat overal in daden om te zetten, is daarom niet iets dat van de socialisten gevorderd wordt, zooals men eens van de ridders den vrouwendienst vorderde, het behoort veeleer tot de verplichtingen van de hedendaagsche ridders van den arbeid in het belang van henzelven en hunne zaak. De arbeidstersbeweging zal het verst gekomen zijn, wanneer wet en vooroordeel haar toestaan volkomen in de arbeidersbeweging op te gaan.

VIII.

Het standpunt der burgerlijke vrouwenbeweging ten opzichte van het arbeidstersvraagstuk.

Terwijl de geheele arbeidstersbeweging steeds door een helder klassegevoel gedragen en geleid werd, is de houding der burgerlijke vrouwenbeweging tegenover het arbeidstersvraagstuk onduidelijk en tweeslachtig. In het verleden overheerscht het philanthropisch element elk ander en het kinderlijk geloof bezielt de vrouwen, dat weldadigheid, armverzorging en algemeene goedwilligheid de middelen zijn om de sociale ellende uit de wereld te helpen. Dit door godsdienst en zeden in de vrouwen gekweekte gevoelsstandpunt en het in praktijk brengen ervan hebben, hoe schoon zij vaak mogen schijnen, de treurigste gevolgen gehad. Zij hebben van den kant der weldoeners zoowel als van dien harer beschermelingen het gevoel voor gerechtigheid verstompt door er weldadigheid voor in de plaats te zetten, en deze beide begrippen zoozeer verward, dat weldadigheid uitoefenen en vrouwenbeweging nog heden vaak voor identiek gehouden worden. Zij hebben het besef onderdrukt dat ieder arbeidend mensch recht op een verzekerd bestaan heeft en het niet anders is dan nog een beleediging voegen bij het schreeuwend onrecht, wanneer men hen in welken vorm ook met aalmoezen afschepen wil. Zij hebben de ontwikkeling tot dieper kennis van de sociale vraagstukken vaak tegengehouden en slechts dit ééne vruchtbare resultaat verwekt, dat voor de vrouwen der bourgeoisie nood en ellende niet altijd abstracte begrippen bleven.

In 't bizonder namen vooral engelsche vrouwen deel aan de armverzorging. En aan haar onvermoeide agitatie is de reorganisatie dier armenverzorging en de groote rol die de vrouwen daarin spelen te danken; maar zij schiepen tegelijkertijd een school voor socialen

Sluiten