Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich samendringen en het toezicht gemakkelijker gaat. Zijn zij echter hier in werking, dan zal de ontwikkelingstendenz der moderne industrie, om goedkoope streken en goedkoope arbeidskrachten op te zoeken, slechts nog scherper aan den dag treden en de uitbuiting, waaraan in de stad grenzen gesteld kunnen worden, zal zich gretig op het land, in de eenzame dalen, op de verre hoogvlakten werpen. Om hier dezelfde beschermingswetten als in de stad te doen gelden, moet de verkeerspolitiek in haren dienst gesteld worden. ') Iedere spoorweg, iedere goede straatweg vergemakkelijkt de verbinding en het is een bekend feit» waarover de natuurvrienden niet genoeg kunnen klagen, dat de fabrieksschoorsteen overal verrijst waar de spoorweg doordringt. De vereeniging der landelijke huisindustriëelen in werkplaatsen zal met dezen steun ook geleidelijk zijn door te zetten. Van de oprichting der werkplaatsen zouden de kosten straffer op de werkgevers verhaald kunnen worden, daar zij door de lagere loonen op de werkgevers der huisindustrie in de steden veel voorhebben.

Maar daarmee zijn alle hindernissen nog niet verdwenen. In New York en Massachusetts, waar de confectieindustrie aan strenge regeling onderworpen is, hebben de confectioneurs er zich aan weten te onttrekken door hun goederen uit andere staten te betrekken die zulke wetten nog niet kennen en waarheen de sweaters van New York en Massachusetts bij massa's de wijk namen. Ditzelfde zou zich in Europa herhalen wanneer de wetgeving ter bestrijding van de huisindustrie zich tot een of twee landen zou beperken. De noodzakelijkheid van een internationale arbeidswetgeving treedt nergens sterker dan hier aan den dag en het zou goed zijn wanneer de internationale vereenigingen voor arbeidswetgeving zich eens grondig met dit vraagstuk bezighielden, in plaats dat zij hun universaliteit door een oppervlakkige veelzijdigheid meenden te moeten bewijzen. Vooral echter moesten de arbeiders aller landen hieraan een krachtige belangstelling wijden en in de parlementen eensgezind stelling nemen, want van de onderdrukking der huisindustrie hangt hun eigen ontwikkeling af. Eerst de vereeniging van mannelijke en vrouwelijke arbeiders in de werkplaatsen zal hun bewustzijn bevorderen en hun vakorganisatie mogelijk maken. Zoolang zij als de roofridders in hinderlagen liggen, zullen zij den georganiseerden arbeiders hun moeilijk verworven buit steeds weer betwisten. Loonsverhoogingen, vooral vaste loontarieven, die belangrijke taak der arbeidersbonden, van wier verwerving de bestaanszekerheid vaak afhangt, zullen, zoolang de huisindustrie bestaat, slechts zelden te veroveren en nog zeldzamer te

1) Zie Alfred Weber, Verhandlungen etc., t. a. p., blz. 32 en vlgg.

Sluiten