Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn en een wekelijkschen arbeidstijd van 99 k 106 uren heeft! Gedurende den dagelijkschen arbeid, die minstens even inspannend en nog 4 tot 5 uren langer is dan de arbeid in de fabriek, wordt de kellnerin nog niet eens een middagrusttijd verzekerd; in plaats hiervan kan haar rusttijd op niet minder dan zestig dagen in het jaar nog bekort worden. Buitendien hangt het nog steeds van de willekeur des koffiehuishouders af, of hij dan wel de kellnerin de in haar vrije middagen aan te stellen noodhulp moet betalen. Met het oog op de bestaande toestanden en het volslagen gebrek aan bescherming dat tot dusver heerschte, zouden deze bepalingen niettemin een kleinen vooruitgang beteekenen, wanneer op strikte toepassing gerekend kon worden. Maar daarvan zal evenmin als in Zwitserland sprake zijn, daar aan overeenkomstige voorschriften tot het scheppen van een toereikende controle over de koffiehuizen in 't geheel niet gedacht is. In weerwil hiervan verzetten zich de koffiehuishouders nu reeds tot het uiterste tegen het wetsontwerp, dat, zoo beweren zij, zoodra het van kracht wordt, in staat is om hun bestaan in gevaar te brengen. ') Dit bestaan schijnt diensvolgens slechts door een meer dan 16-urigen arbeidstijd der bedienden beveiligd te zijn! Indien dit met de feiten overeenkwam, zou men geneigd zijn uit te roepen, zooals de pruisische minister v. Heydt, toen hij voor de eerste maal van de uitbuiting der kinderen hoorde: „Dan mag het geheele bedrijf te gronde gaan!"

Het ontwerp bevat nog een bepaling die op den eersten blik den indruk maakt van een werkelijk beschermingsvoorschrift; zij houdt in, dat meisjes beneden de 18 jaren niet tot het bedienen der gasten aangewend mogen worden. Met het oog op den langen arbeidstijd en de hooge eischen die juist dit beroep aan de lichaamskrachten stelt, schijnt deze paragraaf der wet meer dan gerechtvaardigd. Als zij zich slechts niet tot de bediening beperkte! Hieruit blijkt duidelijk, dat er geen sprake is van arbeidswetgeving, maar van de bescherming der zedelijkheid volgens het begrip der duitsche zedelijkheidsvereenigingen. Deze zijn in haar verzoekschrift aan den Rijksdag zoover gegaan om het verbod tot op het 21e levensjaar te willen uitbreiden, en zijn kortzichtig genoeg om van dezen maatregel te verwachten, dat hij aan de „onkuischheid in het kellnerinnenberoep paal en perk stellen en aan de prostitutie ongeveer den doodsteek geven" zou! 2) Terwijl dus het ontwerp het 18e levensjaar als grens voor het binnentreden in het kellnerinnenberoep vaststelt, laat het gelijktijdig de 15—lóurige uitbuiting der

1) Zie A. Cohen, t. a. p.

2) Zie Henning, Denkschrift über das Kellnerinnenwesen. Kommissionsvortrag. Wallmann, Leipzig (zonder datum), blz. 19.

Sluiten