Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duitsche, voornamelijk zuidduitsche steden, die zich ten slotte tot een „Verbond van duitsche arbeidsbeurzen" onderling verbonden hebben om een nog betere werking mogelijk te maken. ') Met den steun der arbeidsbeurzen heeft de fransche minister van handel een centrale arbeidsbeurs ingesteld, die ten doel heeft alle beurzen met elkaar in verbinding te brengen, dus ongeveer hetzelfde oogmerk nastreeft als het duitsche verbond. Voor het brandend vraagstuk der werkeloosheid is deze geheele ontwikkeling van de grootste beteekenis en zij wie het het meest aangaat, moesten haar vooral krachtig ondersteunen. Eerst een volkomen eenvormige organisatie van de arbeidsbeurs kan tot heilzame resultaten leiden, kan een helder beeld van de arbeidsmarkt verstrekken en vraag en aanbod, voor zoover het mogelijk is, met elkander in overeenstemming brengen. De noodzakelijke voorwaarde hiertoe is echter de volkomen onderdrukking van de particuliere plaatsingsbureaux. Deze zijn, vooral voor de arbeidster, een bron van uitbuiting en verbergen bacteriehaarden van zedelijk bederf. Van haar vernietiging moest men zich niet laten afhouden door sentimenteelen schroom voor de houders der particuliere bureaux, die, voor zoover zij zich geschikt betoond hebben, in den dienst der openbare bureaux vaak plaatsing vinden kunnen. Vooral de werkzoekende vrouwen zullen bij de beperktheid van hunnen gezichtskring en bij hun schuwheid voor iedere aanraking met organen der overheid, altijd weer in handen van allerlei beunhazen en besteedsters vallen, en nimmer van de gemeentelijke of rijksarbeidsbeurzen genieten zoolang particuliere plaatsingsbureaux daarnaast bestaan. Dat deze eisch niet utopisch is, bewijzen niet alleen de wat ver verwijderde en daarom moeilijk te controleeren staatsarbeidsbeurzen van Ohio, Nieuw Zeeland en de Australische staten, maar vooral de in November 1900 door de fransche Kamer aangenomen wet die de geleidelijke afschaffing der particuliere plaatsingsbureaux ten doel heeft en in de plaats daarvan een net van kostelooze arbeidsbeurzen over het geheele land uitstrekken wil. Of de Senaat deze wet zal goedkeuren, blijft echter nog af te wachten. De doorvoering zou in elk geval voor het geheele vraagstuk der arbeidsbeurzen een grooten vooruitgang beteekenen.

Maar zelfs de meest volmaakte arbeidsbeurs zou de werkeloosheid slechts kunnen lenigen, echter niet doen verdwijnen, daar zij op het evenwicht tusschen vraag en aanbod geheel zonder invloed zal blijven. Hoe meer het seizoenkarakter der industrieën zich ontwikkelt, des te vaker zullen de arbeiders weken- en maandenlang op straat geworpen

') Zie Georg Schanz, Dritter Beitrag zur Frage der Arbeitslosen-Versicherung und der Bekümpfung der Arbeitslosigkeit. Berlijn 1901.

Sluiten