Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alleen aan dat Bestuur, dat in deze het „jus te milieu ' weet te bewaren, kan een slagen op den duur voorspeld worden bij zijn pogingen om het welzijn, zoowel van het geheel, als van de deelen, van dén Staat te bevorderen.

Waar het voornemen bestond in dit geschrift te wijzen op redenen, die zouden kunnen verhinderen de Nederlandsch-Indische wetgeving in verdediging te doen nemen tegen het verwijt van in enkele opzichten een deficit van regeeringszorg te laten voortbestaan, werd het wenschelijk geacht de in bovenstaande regelen vervatte grondbeginselen, die als even zoovele axiomata beschouwd kunnen worden, voorop te stellen.

Thans ligt het in de rede het terrein der staatshuishouding aan te wijzen, dat, naar het voorkomt, door den wetgever te lang onbezocht is gebleven, dat hij te lang braak heeft laten liggen met het gevolg dat bij de algeheele oogst ook vele distelen vergaard zijn. Bedoeld wordt de voorziening in werkkrachten voor de uitvoering in Ned.-Indië van openbare werken en ook van particuliere werken, die ten algemeene nutte zouden kunnen strekken.

Het is ons gevoelen, dat de beginselen, die op dat gebied in de laatste vijftig jaren gehuldigd en in toepassing gebracht zijn, niet overal tot voldoening geleid hebben en na gedurende meer dan een halve eeuw in praktijk gebracht te zijn, niet genoegzaam hebben doen naderen het doel, dat beoogd werd.

Wij meenen te kunnen aantoonen, dat gedurende het bovengenoemd tijdperk, hetwelk geopend wordt onder de leuze „ Voortaan vrije arbeid in NederlandschIndié', gebleken is, dat de vorderingen, die de Javaan gemaakt heeft op den weg van dwang- tot vrijarbeider

Sluiten