Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„het opbergen van gereedschappen als anderszins, voor „hetwelk moeielijk dagelijks andere personen gebezigd „konden worden".

De zaak van den vrijen arbeid stond zöö goed, dat de Minister van Staat, Gouverneur-Generaal Rochussen over kon gaan tot het nemen van een besluit, waarbij:

„i°. Onder verklaring, dat alle verleende machtigingen „tot het leveren van koelies, bij wijze van verplichte „diensten ten behoeve der buitengewone fortifikatie„werken op Java en het maritiem etablissement te „Soerabaja, vervallen waren; de levering van koelies op „die wijze voor genoemde werken voor den vervolge „geheel werd verboden, ten ware in sommige gevallen „de machtiging daartoe van den Gouverneur-Generaal „mocht worden verkregen, welke echter niet dan bij „volstrekte noodzakelijkheid zou mogen worden aangevraagd, onder gehoudenheid van het militair departe„ment, om alvorens voorstellen tot oproeping van koelies „te doen, de eerste burgerlijke ambtenaren in de gewesten, „van waar zij verlangd mochten worden, te raadplegen „over de mogelijkheid van de levering-, in verband met „de diensten, welke tot andere einden van de bevolking „gevorderd worden ;

_» 2n. de betrokken residenten en alle verdere autoriteiten, „wien het aangaat, verantwoordelijk werden gesteld, dat „geene gedwongene levering van koelies, ten behoeve „der bovenbedoelde werken, plaats vinde onder de benaming van vrijwillige aanbieding van arbeid of onder „welk ander voorwendsel ook; enz."

Over de jaren 1852 en 1853 wordt omtrent de uitwerking dezer besluiten en den vrijen arbeid bij verschillende takken van dienst allergunstigst gerapporteerd.

In laatstgenoemd jaar werden bij Gouvernements besluit nog verschillende categoriën van werk aangewezen, die voor den vervolge in vrijen arbeid zouden uitgevoerd worden.

Sluiten