Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ongestoorde beschikking gevorderd werd over een vrij „aanzienlijk aantal koelies. I er wijl niet met genoegzame „zekerheid gerekend kon worden op de verkrijging van „het noodige aantal vrije arbeiders, is voor deze, meer „bijzonder in het belang der bevolking dienende werken „als beginsel aangenomen:

„i°. dat tot het onderhouden of verbeteren van „reeds daargestelde werken kan worden ingeroepen de „medewerking der bevolking door het presteeren van „kosteloozen koelie-arbeid;

„2°. dat de uitvoering van nieuw daar te stellen „werken zal kunnen geschieden met behulp der inlandsche „bevolking, tegen eene hoofdelijke betaling van 15 duiten „daags, of bij aardewerken van 30 duiten per kubieke „el geleverd werk; een en ander behoudens de bijdragen „van het Gouvernement, bestaande in het instellen van „een wetenschappelijk onderzoek, het opmaken der „plannen, het behartigen van het opzicht van de materialen en van de ambachtslieden;

Blijkbaar wilde men den schijn vermijden ontmoedigd te zijn door de hierboven aangetoonde noodzakelijkheid om het stelsel van vrijen arbeid tijdelijk ontrouw te worden, toen sub 3° bepaald werd:

„dat eenige werken, waarvan de noodzakelijkheid is „ontstaan door de minder doelmatige ligging van de „sluis bij Melieriep, geheel in vrijen arbeid zullen worden uitgevoerd.

Het verslag over 1854 geeft geen meldenswaardige bizonderheden ten aanzien van het onderwerp dat ons bezig houdt.

Uit het verslag over 1855 echter verdient het navolgende de aandacht.

„Als organieke beschikkingen kunnen voorts nog „worden vermeld: (onder meer)

„2°. het besluit van 3 Mei 1855 No. 4, waarbij is „bepaald, dat vooralsnog geene veranderingen zullen „worden gebracht in de bepaling, dat de onder handen

Sluiten