Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I ot nu toe was het resultaat met den vrijen arbeid . °P Java bereikt dus geheel illusoir bevonden. Laat ons nagaan hoe het wedervaren van het beginsel verder is geweest en welke gevolgen de toepassing voor de Openbare Werken in Indië gehad heeft.

Wat ons treft in de Koloniale Verslagen over de eerstvolgende jaren is een toon van oprechtheid, die gunstig afsteekt bij de tastbare mooipraterij van vroeger.

Evenals een onweersbui de atmosfeer tijdelijk kan zuiveien, vermocht de door misleiding geprovoceerde uitbarsting van verontwaardiging des Ministers de Koloniale Verslagen gedurende eenige jaren te behoeden voor een „op zijn zachtst uitgedrukt" optimisme van bedenkelijk soort.

Van vrees voor een te grooten toeloop van vrijwillige arbeiders, zooals in 1850, g-een spoor meer. Wel daarentegen eerlijke bekentenissen, dat in vele gevallen de in het werk gestelde pogingen om vrije arbeiders te verkrijgen, gefaald hebben. Zoo lezen we in het verslag over 1858.

. »De opkomst van vrijwillige arbeiders liet ook dit „jaar veel te wenschen over, zoodat het in het vorig „jaai aangenomen beginsel om de bouw- of waterstaatswerken, die op Gouvernements machtiging worden „daargesteld, in ongedwongen arbeid uit te voeren, niet „overal kon worden volgehouden. Dit was trouwens bij „het daartoe strekkende besluit (Indisch Staatsblad van „1857 N°. 93) zelf reeds voorzien. Waar voor deze „wei ken gedwongen arbeid gevorderd moest worden, „genoten de dienstplichtigen echter steeds een loon,

Sluiten