Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„minstens voldoende om in hun dagelijksch onderhoud „te voorzien, en ook de levering- van bouwstoffen door „de bevolking geschiedde niet zonder evenredige betaling. „Bovendien trachtte men de indeeling van de bevolking „steeds naar gelang van de ligging, groote en volkrijkheid der dessa's en zooveel mogelijk in de districten, „waar de dienstplichtigen verblijf houden, te doen plaats „hebben.

Onder het hoofd „ Verdediging" treffen we het volgende aan:

„Het Militair Departement klaagde echter, dat door „het uitsluitend gebruik maken van vrijwilligen arbeid „niet genoegzaam op het benoodigd aantal koelies kon „gerekend worden.

In het verslag over 1859 komen de volgende zeer opmerkelijke mededeelingen voor:

„Het beginsel om geen landswerken, niet vallende in „de termen om in heerendienst te worden daargesteld „en onderhouden, in gedwongen arbeid, al is het tegen „betaling te doen ten uitvoer leggen, wanneer niet is „aangetoond, dat tegen redelijke betaling zonder dwang „materialen en arbeid, ter plaatse waar benoodigd, niet „verkrijgbaar zijn, bleef gehandhaafd. Ondanks herhaalde „pogingen was het echter in sommige gewesten weder „niet mogelijk een voldoend aantal vrije werklieden te „bekomen.

Bij „Verdediging".

„Het uitsluitend gebruik van vrijwilligen arbeid werkte „volgens opgave van het Militair Departement nog steeds „nadeelig op den geregelden voortgang der geniewerken. „Daar het Opperbestuur intusschen op bespoediging had „aangedrongen, zou voor de meest dringend geworden „werken de tusschenkomst van het Bestuur tot het „bekomen van koelies worden verleend.

Wat men onder deze tusschenkomst te verstaan heeft is niet recht duidelijk. Het vermoeden, dat de printah aloes niet vreemd geweest is aan de Bestuursmaatregelen

Sluiten