Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot het nemen van een maatregel, die uitteraard geschikt is om alle toeloop van vrijwilligen voorgoed te beletten.

Al beschouwt de Javaan den wegens misdaad uit de samenleving gebannenen niet met hetzelfde oog als de Europeaan, toch wordt hij bezield door een zekere mate van afkeer om broederlijk naast den kettingganger de spade te hanteeren. De promiscuïteit met den gevangenisbevvoner lacht den dessaman maar zeer matig toe.

We zullen zien, dat, eenmaal den voet op dit hellend vlak gezet zijnde, er niet aan terugkeeren te denken viel, en het steeds toenemend gebruik van dwangarbeiders het onvermijdelijk gevolg was.

In het verslag van 1886 zien we reeds een grooter aantal gestraften aan den arbeid:

„Te Tjilatjap en omstreken werden veroordeelden „tot dwangarbeid voor het zware werk gebezigd, in den „regel ten getale van 700 k 800 man.

WTaar de misdaad al niet goed voor kan zijn!

Volgens het verslag van 1887 bleven, ofschoon de opkomst van het werkvolk over het algemeen voldoende was, te Tjilatjap en omstreken de kettinggangers bij voortduring bijzonder goede diensten bewijzen.

Het overzicht der officieele mededeelingen met betrekking tot den aanleg der Staatsspoorwegen op Java zullen we hiermede besluiten.

Na de voltooiing van de lijn Djokjokarta—Tjilatjap, welke in den loop van 1887 bereikt is, mag gezegd worden dat een groot gedeelte tot stand gebracht is. Uit de berichten omtrent de koelieopkomst bij dit gedeelte, kan o. i. een voldoend oordeel daarover gevormd worden en achten we thans het oogenblik gekomen den

O O

blik naar andere openbare werken te wenden.

Sluiten