Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie na hem nog iets nieuws op dat gebied vindt, moet zeker een hoogst inventief man zijn.

Door het chronisch gebrek aan koelies vorderden de Sindopradja-werken zooals we gezien hebben uiterst langzaam.

Zoolang er nu gearbeid werd aan de onderdeelen, die geheel nieuw tot stand gebracht moesten worden zooals de inlaatsluis, het stuk nieuwe Sindopradjaleiding enz. gaf dit uitsluitend de bezwaren, die uitteraard aan te langzamen voortgang verbonden zijn.

De nadeelige kansen voor een werk, die bij eene geregelde en krachtige voorzetting luttel zijn, vermeerderen natuurlijk bij langen duur; de toezichtkosten worden onevenredig hoog enz.

Men had zich bij deze werken langzamerhand aan den beschreven gang van zaken gewend, zich in het onvermijdelijke geschikt.

Anders werd de toestand toen, na de voltooiing van de bovengenoemde nieuwe werken, de uitdieping en normalisatie van de bestaande Sindopradjaleiding onder handen genomen werd.

In den oostmoesson van 1898 werd met dit laatste werk aangevangen. De geringe koelieopkomst verhinderde echter beëindiging, zoodat bij het begin van den Westmoesson de Tjikeroerivier, ter wille van de bevloeiing van de afdeeling Indramajoe, weer in de gedeeltelijk voltooide oude Sindopradjaleiding geleid moest worden, met dat gevolg, dat we na afloop van de bevloeiïngscampagne in het begin van 1899 tot de minder aangename ontdekking kwamen, dat de geheele arbeid van het vorige jaar in de Sindopradjaleiding te vergeefs geweest was.

De Tjikeroe, die bij banjirs veel vaste stoffen afvoert.

Sluiten