Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dergelijke werken te kweeken. De Javaan moge van het onteerende van een verblijf in een gevangenis een minder scherpe opvatting hebben dan wij, tot een samenwerken schouder aan schouder met den kettingjongen moet hij, dunkt ons, noode overgaan.

Van zuiver practische beteekenis zijn de bezwaren verbonden aan arbeiden met dwangarbeiders, voortspruitende uit vermeerderde moeielijkheid in het houden van toezicht op een uitgebreid werkterrein, uit beslommeringen met het doen opsporen van gedrosten, uit gevaar voor opstootjes op het werk of voor gezamenlijke voorafberaamde ontvluchting. De kosten van een werk w 01 den door het gebruik van dwangarbeiders eerder verhoogd dan verlaagd, zooals oppervlakkig zou schijnen. De inrichtingen tot het tijdelijk herbergen van de gestraften moeten aan eischen voldoen, die bij gewone koeheverblijven niet gesteld behoeven te worden; de uitgaven van het bovenbedoeld vermeerderd toezicht komen ook ten laste van het werk, en eindelijk is het de gewoonte om den dwangarbeiders een zeker loon te geven, wanneer zij de hun toegedachte taken naar behooren vervuld hebben.

. Een middel, waarmede ontegenzeggelijk veel bereikt is, heeft men in de „printah aloes".

Hierboven hebben we reeds de redenen vermeld, waarom het niet verboden is aan te nemen, dat het in de totstandkoming der Openbare werken een grooter aandeel heeft gehad dan zou blijken uit het hierboven gegeven overzicht.

Mag dat nu het middel zijn, dat in den vervolge uitsluitend redding zal moeten brengen, wanneer een werk

Sluiten