Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\\ el is twijfel bestaanbaar ten aanzien van de vraag of vele residenten zich wel de moeite zouden willen geven te onderzoeken of een ingrijpen hunnerzijds bij een openbaar werk noodig of gewettigd is, en of vele van hen niet liever den voorkeur zouden geven aan een abstinentie, die hen zeker niet in moeielijkheden kan brengen.

Niet elk hoofd van Gewestelijk Bestuur wenscht, als resident Mesman, eenige verantwoordelijkheid op zich te nemen, waar het de bevordering geldt van een tak van dienst, ten aanzien waarvan bemoeienis niet rechtstreeks voorgeschreven is.

. Het grootste gebrek, dat den „zachte dwang" aankleeft, ligt in den kern van het middel zelf. Iedere toepassing van het middel vermindert de bruikbaarheid daarvan. Elk beroep daarop, dat met succes bekroond wordt, is als eene Pyrrhus-overwinning, die de kansen op verder slagen als het ware ten deele vernietigt.

Zooals we elders l) aangetoond hebben, berust de „zachte dwang ' uitsluitend op het prestige van het Bestuur. \\ at is echter nu fnuikender daarvoor, dan eene weigering van de bevolking om aan den printah aloes gehoor te geven en wel eene weigering, waartegenover het Bestuur geheel machteloos staat.

W aar alle coërceerende middelen ontbreken om de onwilligen tot werken te dwingen is het te verwachten dat er botweg geweigerd zal worden.

Bij de toepassing ten behoeve van de Sindopradjaw erken hebben eenige dessa's „en corps" geweigerd aan het werk te gaan ; bij eene volgende gelegenheid zullen wellicht zich geheele districten tot den arbeid ongenegen verklaren.

') Vide aanhangsel.

Sluiten