Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooals op Java, maar al dan niet persoonlijke dienstplichtigen, die in Nederland ter wille van afwending van gevaar gedwongen moeten medewerken.

Op Java is iedere dwang tot arbeid eene fiscale uiting. Niet altijd is het zoo geweest. We hebben hierboven een Bijblad genoemd, dat wel degelijk een verschil maakt tusschen gedwongen diensten, die wél en andere die niét als belasting beschouwd mochten worden. Doch laatstbedoelde zijn met de heerendienstregeling van 1875 (Bijblad 2879) in het niet verdwenen. Men dacht ze niet meer noodig te hebben en dat in een land als Indië, waar geen tijdelijke stoornissen maar blijvend werkende invloeden hunne toepassing dikwerf vergden.

We hebben gezien, hoe hunne ontstentenis zich heeft doen gevoelen in geldelijke en nioreele nadeelen; alleen een consequent volgehouden struisvogelpolitiek heeft de Regeering op het eenmaal ingeslagen spoor doen voortgaan, zonder tot officiëele erkenning" der bezwaren te leiden.

Het wordt tijd, dat we de oorzaak wegnemen van de misstanden, die we bij de uitvoering der openbare werken ontmoet hebben, dat we rekening houdend met de nuchtere werkelijkheid en met de karaktereigenschappen van den Javaan, weer in onze wetgeving een beginsel erkennen, dat op onverklaarbare wijze daaruit verdwenen is.

. We moeten ten eerste weer een plaats inruimen aan de diensten, bedoeld in de heerendienstregelingen van 1865 en 1870 en omschreven onder de algemeene heerendiensten sub b; daarna overgaan tot het geven van de nadere regeling, die daarbij voorgespiegeld werd.

Hoe deze nadere regeling in bijzonderheden moet luiden behoeft hier ter plaatse niet vooropgesteld te worden.

Sluiten