Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Neemt men daarbij het Bijblad N°. 875 tot richtsnoer dan gelooven wij, dat onbillijkheden ten aanzien van den Inlander als vanzelf vermeden zullen worden.

Men dient de regeling, waarbij een stelsel van conscriptie gehuldigd zou kunnen worden, te beschouwen als een onteigeningswet van den arbeid. Alles wat maar eenigszins zweemt naar eene oplegging van lasten zonder lusten, zal men daaruit dienen te verbannen. Er zal bepaald dienen te worden in welke gevallen men tot de onteigening van den arbeid zal kunnen overgaan; wie de schadeloosstelling van den gedwongen arbeider zal vaststellen, wie de belangen van de arbeiders zal voorstaan.

Er zullen voorschriften moeten zijn aangaande de huisvesting op de werken van koelies, die daar zullen dienen te vernachten. Categorisch dient voorgeschreven te worden, dat de vordering der persoonlijke diensten nimmer mag plaats hebben in tijden waarin de inlander in het belang van zijn cultures meester van zijn tijd moet zijn. De billijkheid tegenover de verkregen rechten van de Europeesche industrie eischt verder bepalingen, die moeten beletten dat tengevolge van dienstvorderingen deze industrie geschaad zou kunnen worden.

Als de regeling geheel onafhankelijk van heerendienstreglementen ondernomen wordt, bereiken we het voordeel, dat veranderingen op het gebied van het eene tot stand kunnen komen zonder invloed uit te oefenen op dat van het andere.

We kunnen ons voorstellen, dat de bevolking op Java geheel vrijgesteld kan worden van belastingen in arbeid, zonder in allen deele rijp te zijn voor ontheffing van allen verplichten arbeid; omgekeerd dat er geen behoefte meer bestaat aan gedwongen, doch betaalde diensten,

Sluiten