Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de bergstreken spreidt hij noesten vlijt ten toon om een klein stukje grond als sawah productief te maken; wanneer er een dam in een rivier gelegd moet worden met het doel wat levend water op de tegals te brengen, zal niemand op het appel mankeeren. Dit alles is bekend.

Maar het is de ontstentenis van behoeften, die hem, gelukkige sterveling, in staat stelt eene hooghartige onthouding te betrachten ten aanzien van arbeid, die hem niet aanstaat, ten aanzien van openbare werken, die hem door ligging of anderszins niet sympatisch zijn.

\\ ij zijn doende bij den inlander behoeften aan te wakkeren; onze geheele politiek is daarop gericht. Of we hem daarmede een dienst bewijzen is een vraag waarbij wij voor ons oogmerk niet te verwijlen hebben. Als hij evenveel behoeften gecontracteerd zal hebben als zijn stamverwant te Soerabaja, zal de vrije arbeid ook in de binnenlanden in veilige haven aangeland zijn; en zullen de gedwongen persoonlijke diensten vervangen kunnen worden, door „zulke, welke naar de gewone „wetten van het maatschappelijk verkeer door vrijwillige „overeenkomst tegen evenredige vergoeding verstrekt „worden" (Vissering).

Vooralsnog zijn we echter niet zoo ver. Wie zal zich wagen aan eene voorspelling omtrent den tijd en duur, die nog daarmede gemoeid is?

Intusschen moeten openbare werken tot stand gebracht worden, moet er medewerking van den inlander zijn. Is het nu verantwoord te blijven volharden in een stelsel van non-interventie, waarvan de heillooze gevolgen blootgelegd zijn ? Neen, duizend maal neen.

\\ ie met aandacht en onpartijdigheid heeft gelezen moet tot de erkentenis komen, dat er eene leemte in de

Sluiten