Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ZACHTE DWANG BIJ VRIJEN ARBEID AAN OPENBARE WERKEN.

De ingenieur E. Gerst schrijft in de Ingenieur N°. 8 een belangrijk opstel, getiteld „de Sindopradja werken in gebruik genomen", een beschrijving bevattende van het laatste stadium van de waterstaatswerken, waarvan de bevloeiing van een belangrijk deel van het gouvernementsgedeelte der afdeeling Indramajoe, residentie Cheribon, afhangt. Er is echter in dit stuk een beschouwing over inlandsche arbeidskrachten, waarop wij de aandacht wenschen te vestigen en die wij hieronder weergeven:

„Evenals bij vele andere werken heeft hier het vraagstuk om geregeld in arbeidskrachten te voorzien veel zorg gebaard. De omliggende streek is bevolkt door lieden, die slechts onder den drang der omstandigheden naar de spade grijpen, om zich bij 's lands werken tot arbeiden aan te melden. Als er honger in het land is, of de belasting moet betaald worden, dan is er kans, dat de menschen aan het werk gaan; winstbejag en neiging om tot meer welstand te geraken, vormen slechts bij uitzondering de redenen, die tot den arbeid voeren. Of de werken in het belang der door hen bewoonde streek kunnen dienen, laat hen koud.

„Allerlei middelen zijn, zoowel hier als elders, toegepast, om de koelie opkomst, zoo die te wenschen overliet, te verbeteren. Bij de Werken in de Solovallei zijn o. a. groote sommen gelds besteed aan koeliewerving in de omliggende residenties. Nadat gebleken was, dat ook dit middel geen merkbare verbetering gaf, heeft men van de verdere toepassing afgezien.

„Ik heb altijd gedacht, dat, indien men maar met onderhandsche aannemers. Indo-Europeanen ofChineezen zou werken, die met bijzondere eigenaardigheden van den inlander beter rekening zouden houden dan wij, men er wel in zou slagen een slechte koelie-opkomst te ver-

Sluiten