Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

™SoGn\ -Het-is brel<end' dat de inlander liever betalingontvangt in rijst of andere levensbehoeften dan in geld"

" h,J parne voorschotten op door hem te leveren «beid neemt. Uit den aard der zaak zou een aannemer, die zijn menschen kan overzien, deze faciliteiten beter kunnen geven dan wij. Wat is echter hier gebleken:-

rktof aannemers niet energiek genoeg zijn om eenige

t r. en ï t j dat ziJ alleen koelies hadden, 'in

niet «1 Ut opkomst bij het werk in eigen beheer

werwi WaS ~Ia !at de koeIics liever biJ dit laatste erkzaam waren dan bij stamverwante werkgevers, die

op allerlei wijzen beknibbelen en bedotten.

•• "°m de ko^hes niet al te veel het slachtoffer te doen

J van de unfaire praktijken der aannemers, werd altijd

voerH^i' ^ tC AHet Werk' dat door dezen nitgeerd werd, gelegenheid was voor de koelies, om bij de

door ons onmiddellijk beheerde werkzaamheden geplaatst

breidel T jveri"ens werkte 8'elukkig nog een factor adelend op de neiging der aannemers, tot al te brutaal

chicaneeren, — n.1. de angst om op eenen goeden dao-

kennis te maken met de altijd vlijmscherpe messen van

ZTm ■ l Termj §ePrikkelde koehes. Naar mij mede* leeld is heeft een der Chineesche aannemers, na het

„J;V"e|) Cn voo.ruitzicht op de mogelijkheid eener derijke kennismaking, zijne spitsvondigheid bij de afrekening een weinig getemperd.

..Ik wil daarom het gebruik van onderhandsche aannemers niet veroordeelen. Waar bij betrekkelijke groote koelie-opkomst, weinig of met zeer betrouwbaar, dan - handig tijdelijk personeel ter beschikking is,

ik het zeer raadzaam hun tusschenkomst aan te wenden, want het werken met deze lieden geeft een o-e™ -®n waarborg tegen bedriegerijen op groote schaal, ok in gevallen, dat door onregelmatigheid in het terrein,

hnt'»U kten Va" dlude'ijk begrensde taakwerken een nctie is, bestaat er reden om het in toepassing te brengen.

k at eci ei een middel zou zijn om verbetering

ngGn ln ?e k°elie-opkomst, acht ik op grond mijner

weir °P^edaan hier en elders, niet aan te nemen, wellicht werkt het eerder in omgekeerden zin.

" en beter middel, welks aanwending de betrokken

Sluiten