Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der zaadpadi, tot andere grondbewerking over te gaan, dan is er geen enkele Javaan die maar in het minst zal afwijken van de door den grootvader en betovergrootvader gevolgde methoden.

Er wordt dan in zulk een geval niet gezegd „Regent, „ik verwacht van U, dat U uw best zult doen, dat in „dezen Oostmoesson door uwen invloed op de bevolking „veel koelies bij deze werken zullen gaan arbeiden", maa'r wel: Regent, ik verwacht van U dat u uw best zult doen, „dat in dezen Westmoesson, door uw invloed op de bevolking overgegaan zal worden tot de toepassing van „de, langs wetenschappelijken weg gevonden, verbeterde „methoden ten aanzien van de rijstcultuur". Wat bij de Sindopradjawerken gebeurd is, is derhalve niets anders dan een toepassing van de printah aloes in de eenvoudige gedaante; behoudens het verschil, dat er thans gebruik van gemaakt werd in het belang van een anderen tak van dienst dan het Binnenlandsch Bestuur, dat vrij wel het monopolie daarvan scheen te bezitten.

De door mij bedoelde „ongenoemde ambts-voorganger" van Resident Mesman, die ter wille van de Sindopradjawerken geen pressie op de bevolking wilde uitoefenen, zou, ik ben er vast van overtuigd, tegenover een Hoofdinspecteur van cultures bij vereischten invoer van verbeteringen op agrarisch gebied, niet met gemoedsbezwaren ten aanzien van daarbij onvermijdelijken zachten dwang hebben durven aankomen.

Doordien de heer Mesman de noodzakelijkheid ingezien heeft er ook van gebruik te maken in het onderwerpelijk geval, waarin het hem gemakkelijk geweest ware eene inmenging te weigeren en zich te verschuilen achter de weinige bemoeienis, die hem als Resident met in uitvoering zijnde openbare werken gegeven is, is het bewijs geleverd dat hij een open oog heeft ook voor de belangen van takken van dienst, die naast en onder het Bestuur een aandeel nemen in de bevordering van het welzijn van den Inlander.

In dit geval leidde dezelfde oorzaak tot hetzefde gevolg. Men wil liet goede voor den Inlander, men heeft zijn medewerking daartoe dringend noodig, doch stuit op stoicynsche onverschilligheid, onwrikbare inertie. Het

Sluiten