Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

water te branden, die, wanneer hun secretaris op het Residentiekantoor uit de Staats- en Bijbladen <reen oplossing voor een vraagstuk heeft kunnen vinden, niets beters weten te doen dan instructies uit Batavia te vragen en in afwachting daarvan Gods water over Gods akker laten vloeien.

Het was niet om den Resident Mesman een dienst te bewijzen dat ik zijn bemoeienis met de Sindopradjawerken ter sprake bracht, evenmin als het nu is om hem in verdediging te nemen, dat ik bovenstaande zinnen uit mijn pen heb doen vloeien. Voor het eerste bestond even weinig reden, als er noodzaak voor het tweede zou bestaan.

De heer Mesman heeft mijn diensten in den zin als de neer Van Sandick bedoelt niet noodig, terwijl eventueele verdediging, zoo die vereischt werd, in geen betere handen zou zijn dan in de zijne om reden niemand beter dan hij den gedachtengang kan expliceeren, die de aanleiding tot zijn handelingen geweest is.

Aan den anderen kant zag ik geen reden om de daad van Resident Mesman die, in welken zin ook beoordeeld, de reddingsplank der Sindopradiawerken oeweest is, weg te moffelen als iets dat het daglicht moest schuwen.

Op gevaar van nogmaals iets naiefs te berde te brengen, wil ik bekennen dat ik nimmer het nut heb kunnen inzien van doekjes te winden om bevindingen Men moet vooral in een land als Indië de waarheid Hink onder de oogen durven zien. Hoe kunnen ooit hervormingen tot stand gebracht worden, hoe kan ooit net uitzicht op iets beter geopend worden, als de kennis van het bestaande niet in alle opzichten gemeeno-oed geworden is. Juist het angstvallig omhullen van de waarheid, het luid protesteeren, wanneer een tipje van den sluier opgelicht wordt, is bevorderlijk aan een politiek van, wat niet weet, dat niet deert, een politiek die reeds te lang in Indië gevolgd en reeds te veel tot scheeve verhoudingen aanleiding heeft gegeven.

's Gravenhage. e. GERST.

Sluiten