Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uns eyne antwerde mit uwes selffs boede te laten weten, des noch nyet geschiet en is dat ons seer verwondert ende dat den onsen te lanck wordt die in den stocken sitten. Waromb lieve neve wij u noch versueken ende bidden, dat ghi ons onsen getruwen den herrc van Steyn mit anders onsen huysgesinde ende onderseten vorscreven ledich ende los mit hoere haven qwyt geven wilt, want wy mit u ommer nyet en hebben dan maesschap ende vrientschap. Ende hier wilt also yn doen dat tusschen u ende ons hierom gheyne vorder ansprake noch unlede ende valle dat wy noede sien souden. Uwe beschreven antwerde begeren wy ons te senden mit desen boede, Got moet u lieve neve altoes bewaeren. Gegeven te Ludic des Maendach na Lucie XVIII daigs in December.

Johan van Beyeren, elect van Ludic ende greve te Loen.

No. 47. 20 December 1391.

Dem eirwirdigen in Goede, hern Johan van Beyeren, elect van Luycge ind greven zu Loen, unsme lieven neven.

Copia responsionis littere prescripte.

Eirwirdige in goede lieve gemynde neve, also ir uns nu nelyngen geschreven hadt van deme herren van Steyne, darop wir uch weder schreift dat wir ons mit onsen vrunden besprechen weulden, ind uch mit unss selffs boiden eyne antwerde layssen wissen, daromb ir uns nu andewerff geschreven hait, begeren wir uch zu wissen dat Carselis van Palant der jonge vyant is des herren van Steyne ind mit synen vrunden syne vyande gesocht hait. Ind as ir lieve neve clairlich vernemen wilt wie boeslich der herre van Steyne mit uns ind unsen undersoyssen gevaren hait so meynen wir ommer dat ir ons darumb dadingen verlaissen

Sluiten