Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

her Karsielis van Palant die saken to mail gesat hebt aen uwen zoen, onsen lieven broeder van Gelre, ende dat hi den gevancgenen voerscreven dach gheven mach off quytschelden. Waeraff wy u begeren te weten dat wy hieraff geschreven hadden aen onser lieven broeder van Gelre voerscreven, die te Pruyssen waert gerieden is als wy verstaen, ende heefft onsen vorgenoemde huysgesinde ende onderseten hoeren dach doen verlengen tot diesen Kersmissen toe weder yn te comen tot Breedenbeempt ende staen als sy voer geloifft hadden. Daerom so versueken wy noch aen u ende begeren gelyc wy u voergeschreven hebben dat ghi unse vorscreven huysgesinde ind onderseten quyt wilt doen schelden ende los ende ledich te liveren mit hore haven off dat ghi here horen dach wilt doen verlengen tot Dertienmisse toe neestcomende ende ons eynen dach teykenen mit ons te houden tusschen Kersmisse ende Dertienmisse vorschreven up den palen van onser beyder landen by Heppenart op der Masen ende ons op dem daige doen, des ghi ons ter eeren ende te rechte schuldich syt te doen van onsen huysgesinde ind underseten mit hore haven vorschreven. Ende en mucht ons des nyet geschien so moesten wy clagen daer ons des noyt were, uwe beschreven antwerde hieraff wilt ons wederschryven mit desen bode, Got bewaere u altoes. Geschreven op onser huyse tot Huy des Sondaichs nae sent Andries daige.

Johan van Beyeren, elect van Ludic ende greve te Loen.

Heppenert is aan de Maas gelegen bij Maaseick.

No. 51. 7 December 1392.

Eirwirdige in Goide, lieve gemynde neve, as ir uns nu weder geschreven hait van den sachen van Steyne, dat unse sun van Gelre uch nyet vurder darup geschreven noch

Sluiten