Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat uwe soen, onse lieve broider van Gelre, die gevancgen in syn hant hebben soude, waeraff lieve gemynde nichte wy u begeren to weten dat wy uwen soen, onsen lieven broider van Gelre voerscreven, geschreven hadden eer hy te Pruyssen waert reedt van unsen huysgesinde ende onderseten voerscreven. Ende in der antwerde, die hy ons daerop wederscreven dede, en schynt nyet dat die gevancgenen in syn hant steenden of staen als ghy ons schryft. Oec hadde hy hem doe hoeren dach doen verlengen tot Kirsmisse toe leste leeden weder yn to komen tot Bredenbemde ende staen als sy voer geloeft hadden in ons neven macht van Guylic voerscreven. Waerom lieve gemynde nichte wy u vriendeliken bidden dat ghy onsen neven van Guylic voerscreven underwysen ind berychten wilt dat hy unse voergenoemde huysgesinde ind underseten onvertreckt quyt wille doen schelden ende los ende ledich te livereren mit horen haven, want wy umb der lieffden wille van u die have die sy verloyren ende dat geit dat hem affgeschat ende betaelt is noch gerne willen staen laeten tend sente Johansmisse neestcomende, ende hier en bynnen willen wy gerne richtenisse daer afnemen by uwen soene onsen lieven broider van Gelre voerscreven ende by synen raide. Want wy emmer hopen dat onse lieve broeder hier en bynnen comen sal. Ende hier wilt lieve gemynde nichte also yn doen dat onse neve van Guylic ende wy ende onse lande in vrientscap ende in heymlicheit bliven ende wilt ons uwe goede antwerde hierop wederscriven mit desen boden. Lieve gemynde nichte onse herre Got moet u altoes bewaeren. Geschreven op onsen huyse te Hoey XVIII dage in February.

Johan van Beyeren, elect van Ludic ende greve te Loen.

Sluiten