Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gheven, of dat ghi ons doen wilt by unsen lieven broidere den hertoge van Gelre ende synen raede des ghi ons daer aff ter eren ind te rechte schuldich syt te doin. Ende en mach ons des nyet geschien so moeten wy clagen ende dar yn doen des ons noit is. Lieve neve uwe gude antwerde begeren wy hieraff by dicsen boide. God bewaere u altoes. Geschreven te Ludic up onsser herren Upvaertz dach.

Johan van Beyeren, elect van Ludic ende greve to Loen.

No. 63. 15 Mei 1393.

Onser liever gemynden nychten, der hertoginnen van Gulic ende van Gelre.

Lieve gemynde nychte, wy hebben uwen brieff waile verstaen den ghi ons ter antwerden geschreven hebt updat wy u geschreven hadden van der haven die onse huysgesinde ende ondersieten verloren vur Steyn ende hem Fol. 32V. synder affgeschat is, als dat ghi onsen lieven neve den hertoge van Gulick daeraff gesproiken hebt, sodat hi des bliven wille by uwen sone, onser lieven broider van Gelre, in alle der maiten as hi dat voer gedaidingt soude hebben eer hi buytenlandtz reet, waeraff lieve nychte wy u begeren te weten, so wy u tot anderen tyden geschreven hebben dat wy van gheynre daidingen en weten die onse lieve broider voerschreven off syn raet met ons off mit onsen raede daraff gedaidingt hebben of oeverdragen is. Ende want wy lieve nychte die have ind affgeschat geit voerscreven lieten staen om die lieffde van u tot coemste onss liefs broiders van Gelre, doe onse lieve neve die hertoge van Gulic onse huysgesinde ende onderseten quyt dede schelden, so bidden wy u noch dat ghi onsen lieven neve den hertoge van Gulic, uwen geselle, also berychten ende onderwysen wilt dat hi onsen huysgesinde ende onderseten

Sluiten