Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hore have ende affgeschat geit weder wille doin keren of dat hy ons doe by onsen lieven broider van Gelren voerscreven ende synen raede des hi ons ter eren ende to rechte daeraf schuldig is to doin, ende en muchte ons des nyet geschien so moysten wy clagen ende daryn doen des ons noit were. Lieve gemynde nychte uwe gude antwerde hieraf begeren wy met deser boide. Onse herre Got moet u altoes bewaeren. Geschreven to Ludic op ons Herren Upvaertz dach.

Johan van Beyeren, elect van Ludic ende greve te Loen.

No. 64. 6 Juni 1393.

Onser lieven gemynden nychten, der hertoginnen van Gulic ende van Gelre.

Lieve gemynde nychte, ghi deedt ons neesten scryven, ter antwerden up onse brieve die wy u geschreven hadden, van der haven die onse huysgesinde ind onderseten verloren voer Steyn ende van dem gelde dat hem affgeschat is, als dat ghi onsen lieven neve den hertoghe van Gulic daeraf gesproken hadt ende dat hi des blyven woude by uwen soene, onsen lieven broider van Gelre, in alle der'maten dat hi dat voer gedaidingt soude hebben eer hi buytenlandtz reet. Ende des was ghisteren dry weken dat wy u daerop wederscriven deden, als wy u tot anderen tyden megeschreven hebben, dat wy van gheynre daidincgen nyet en wisten noch en weten die onse lieve broider voerscreven of syn raet met ons of met onsen raede dat af gedaidingt hebben of oeverdragen is. Ende baden wy u doe, want wy die have ende geschat geit voerscreven lieten staen om uwer liefden wille to coemsten onss lieven broiders van Gelre voerscreven doe onse lieve neve de hertoghe van Gulic onse huysgesinde ende onderseten quyt dede schelden, dat ghi denselven

Sluiten