Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onsen lieven neve van Gulic, uwen geselle, also berychten ende onderwysen woudt, dat hi onser huysgesinde ende onderseten hore have ende affgeschat geit weder woude doin keren of dat hi ons dede by onser lieven broider van Gelrc ende synen raede, des hi ons ter eren ende to rechte l ol. 33- daeraff schuldich is to doin. Ende op dieselve tyt deden wy onser lieven neven voerscreven oec schriven van denselvcn saken, van welken brieven ons onse boide van uwer wegen anbracht dat ghi geseecht hadt ons daraf koertclic eyne gude antwerde te seynden met uwen boide, die ons noch neyt komen en is, waerom wy uwe beschrivcne antwerde daeraf begeren met dieser boide. Voert bidden wy u onser lieven neve van Gulic to onderwysen ende te berichten dat hi ons doe gelyc voerscreven steet sodat ons nyet noyt en sy oever hem te clagen. Onse herre Got moet u altoes bewaeren. Geschreven to Everingen des anderen daichs nae Sacramenti.

Johan van Beyeren, elect van Ludic ende greve te Loen.

No. 65. 9 Juni 1393.

Eirwirdige in Goide, lieve gemynde neve, as ir uns nu geschriven hait begerende eyne antwerde zo wissen van onsme lieven herren ind gesellen as ums die have, die ure huysgesinde ind dienere vur Steyn verloiren ind umb dat geit dat yn affgeschat soelde syn. Begeren wir uch zo wissen dat wir onser lieven herren ind gesellen gesprochen hain de uns zer antwerden gesaicht hait, dat yme waile genuege des by unsme gemynden soene van Gelre zo doin dat yme moegelich duncken sall in der maissen dat onse son van Gelre sich vurtzyden des annomen hadde. Ind wilche tzyt unse soin van Gelre unsme lieven herren ind gesellen daromb eynen dach bescheidenen wirdet doe wilt

Sluiten