Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit proefschrift moge worden ingeleid met een enkel woord van dank, gericht allereerst aan mijnen hooggeachten promotor Prof. Dr. Voi.ter, die mij zooveel van zijne groote geleerdheid heeft medegedeeld, dan aan de andere heercn leden der Theologische Faculteit te Amsterdam, voorzoover zij mij met bereidwilligheid hebben willen helpen bij mijn werk, verder aan mijne oude leermeesters te Groningen, en van dezen vooral aan de beide Hoogleeraren Meyboom en Wildeboer, die altijd veel belang hebben gesteld in mij, ook nadat ik Groningen reeds had verlaten.

Aan hen allen een woord van hartelijken, welgemeenden, diep gevoelden dank.

Anna Paulowna, Nov. 1906.

H. J. T.

Sluiten