Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wijsheid van Salomo, het boek Tobiet, en verder in 't algemeen met de latere Joodsche litteratuur, zooals de Testamenten der twaalf patriarchen en ook met de geschriften van Filo.

Allereerst spreken wij dan over de litterarische betrekking tusschen onzen Jacobusbrief en de IVijsheid van Sirach, ook wel genoemd de Spreuken van Jezus ben Sirach, of ook Ecclesiasticus ')

In 1796 schreef Van Vloten -) over onzen Jacobus: »Hij houdt zich aan den algemeenen en gemeenzamen trant van spreken, in de samenle\ ing onder beschaafde lieden in gebruik, en naar alle waarschijnlijkheid geheel gekleed in den smaak van Jezus Sirach, die bij de aanzienlijke Christenen uit de Joden, vooral in Jacobus' tijd, algemeen gelezen werd, en met alle reden hoog geschat. Het is mij zeker en door Linde in zijn » Glauben und Sittenlehre von Jesu Sirachs Sohn« ten overvloede bewezen, dat Jacobus dit geschrift in zooverre heeft nagevolgd, als zijne aanmerkingen konden dienen om het met meer applicatie in zijn tijd te lezen. Het kan ook

S. 328!'., sprak Bleek het vermoe ien uit, dat Jacobus hier een woord citeert uit een niet-kanoniek geschrift, dat voor ons verloren is gegaan. Spitta daarentegen meent, dat het onbekende citaat aan het in den Herder van Hermas genoemde geschrift Eldad en Modad ontleend kan zijn.

') Dit 'boek had onder de Christenen der 4° eeuw zulk een aanzien, dat het zeer veel in de kerken werd voorgelezen en vandaar den naam kreeg, dien het nog in de Roomsche en Luthersche bijbels draagt: Ecclesiasticus, tl i. kerkelijk boek. Wij bezitten het werk slechts in eene Grieksclie vertaling, door den kleinzoon ten dienste van de Egyptische Joden ^ 132 v. C. vervaardigd.

-) „De bijbel vertaald, omschreven enz," XIII, p. 201.

Sluiten